Säkerhetskommittén

 Säkerhetskommittén bistår statsrådet och ministerierna i vittomfattande frågor som rör den övergripande säkerheten. Kommittén bevakar hur samhället och Finlands säkerhetsmiljö utvecklas samt koordinerar den föregripande beredskapen inom övergripande säkerhet. Bestämmelser om Säkerhetskommitténs uppgifter och verksamhetsprinciper finns i statsrådets förordning om Säkerhetskommittén (77/2013). Säkerhetskommittén består av 19 medlemmar och fem sakkunniga från olika förvaltningsområden, myndigheter och näringslivssektorer. Den inledde sin verksamhet i februari 2013.

Säkerhetskommittén sammanträder ungefär en gång i månaden. Dessutom arrangerar kommittén seminarier och utfrågningar tillsammans med organisationer, näringslivet och andra samarbetsparter med målet att väcka debatt och samla in kunskap som krävs för beslutsfattandet. Kommittén bereder utlåtanden och rekommendationer i ärenden som anknyter till den övergripande säkerheten, i allmänhet på begäran av det ansvariga ministeriet eller någon annan kommittémedlem. Exempel på kommitténs verksamhet är strategin för cybersäkerheten i Finland och dess verkställighetsprogram, vilka togs fram under kommitténs ledning.

Säkerhetskommitén– verksamhet och uppgifter

Säkerhetskommittén är ett permanent och bredbasigt samarbetsorgan i föregripande beredskap inom den övergripande säkerheten. Säkerhetskommittén är verksam i anslutning till försvarsministeriet.

Läs mer >>

 

Säkerhetskommitén– medlemmar

Säkerhetskommittén består av 19 medlemmar och fem sakkunniga från olika förvaltningsområden, myndigheter och näringslivssektorer.

Läs mer>>

 

Säkerhetskommitténs sekretariat - uppgifter

Sekretariatet arbetar under ordförandens ledning och bistår presidiet och medlemmar samt sakkunniga, bereder kommittéärenden och verkställer kommittébeslut.

Läs mer>>

 

Säkerhetskommitténs sekretariat – medlemmar

I anslutning till försvarsministeriet har Säkerhetskommittén ett sekretariat med personal i huvudsyssla och mångsidig representation av beredskapsexpertis från olika samhällsområden.

Läs mer>>

 

Beredskapschefer och beredskapssekreterare

Beredskapschefen biträder ministeriets kanslichef i ärenden som gäller beredskap och säkerhet. Respektive ministerium bestämmer beredskapschefens uppgifter, som bl.a. omfattar förvaltningsområdets planering, reservering av material och personalutbildning i anknytning till beredskap.

Läs mer>>

 

Nätverk

Föregripande nätverket inom övergripande säkerhet analyserar utvecklingen av företeelser som är betydelsefulla för beredskapen. Beslutsfattare och forskare tillhandahålls regelbundet information som tas fram i nätverket.

Läs mer>>