Säkerhetskommittén – verksamhet och uppgifter

Säkerhetskommittén är ett permanent och bredbasigt samarbetsorgan i föregripande beredskap inom den övergripande säkerheten. Säkerhetskommittén är verksam i anslutning till försvarsministeriet. Den har till uppgift att bistå statsrådet och ministerierna. Säkerhetskommittén fungerar vid behov som sakkunnigorgan i samband med olika störningssituationer i samhället.

Säkerhetskommittén fortsätter det arbete som Säkerhets- och försvarskommittén utförde inom övergripande säkerhet och beredskap. Säkerhetskommittén svarar för säkerhetsstrategin för samhället, där syftet är att samordna statens, kommunernas, organisationernas och näringslivets beredskap i olika säkerhetssituationer. Kommittén följer upp och samordnar verkställandet av den nya cybersäkerhetsstrategin. Förordning xxx