Säkerhetskommittén – verksamhet och uppgifter

Säkerhetskommittén hjälper statsrådet och ministerierna i ett brett spektrum av övergripande säkerhet saker. Kommittén övervakar utvecklingen av Finlands säkerhetsmiljö och samhälle och samordnar försiktighetsmetoden för den övergripande säkerheten. Säkerhetskommitténs uppgifter och verksamhetsprinciper fastställs i regeringsdekretet om säkerhetskommittén (77/2013).

Säkerhetskommittén består av totalt 20 medlemmar och fyra experter från olika sektorer av myndigheter, myndigheter och industri. Säkerhetskommittén trädde i drift i februari 2013.

Säkerhetskommittén sammanträder ungefär en gång i månaden. Dessutom kommer kommittén att organisera seminarier och utfrågningar med icke-statliga organisationer, näringslivet och andra intressenter i syfte att stimulera debatt och samla in den information som krävs för att förbättra samhällets säkerhet. Kommittén utarbetar yttranden och rekommendationer i frågor som rör allmän säkerhet, vanligtvis på begäran av det ansvariga ministeriet eller en annan medlem. Exempel på kommitténs verksamhet är den finska cybersäkerhetsstrategin och strategiimplementeringsprogrammet som slutförts under dess vägledning.

Säkerhetskommittén är ett permanent och bredbasigt samarbetsorgan i föregripande beredskap inom den övergripande säkerheten. Säkerhetskommittén är verksam i anslutning till försvarsministeriet. Den har till uppgift att bistå statsrådet och ministerierna. Säkerhetskommittén fungerar vid behov som sakkunnigorgan i samband med olika störningssituationer i samhället.

Säkerhetskommittén fortsätter det arbete som Säkerhets- och försvarskommittén utförde inom övergripande säkerhet och beredskap. Säkerhetskommittén svarar för säkerhetsstrategin för samhället, där syftet är att samordna statens, kommunernas, organisationernas och näringslivets beredskap i olika säkerhetssituationer. Kommittén följer upp och samordnar verkställandet av den nya cybersäkerhetsstrategin.