Säkerhetskommittén
Försvarsministeriet
Södra Magasinsgatan 8
PB 31, 00131 HELSINGFORS

Telefon: +358 295 16001
tk@turvallisuuskomitea.fi

mosa

Myndigheterna

Regionförvaltningen

Statens regionförvaltning förnyades i början av år 2010, varvid det tidigare förvaltningssystemet som grundade sig på länsindelningen ersattes med regionförvaltningsverk (RFV) samt närings-, trafik- och miljöcentraler (NTM).

Regionförvaltningsverken har till uppgift att sammanpassa aktörernas beredskap i sin region, ordna utbildning och beredskapsövningar och stöda kommunernas beredskapsplanering. Under verkens ledning har grundats regionala beredskapskommissioner, i vilka de instanser som svarar för säkerheten i regionen – till exempel räddningsverket, polisen och frivilligor-ganisationerna – samordnar sitt beredskapsarbete.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna svarar för den beredskap och krisledning som anknyter till deras uppgifter. Eftersom regionförvaltningssystemet ännu är ganska nytt, utvecklas dess beredskapsuppgifter fortsättningsvis.

Kommunerna

Största delen av de tjänster som vi använder dagligen ordnas av kommunen. Kommunala tjänster är t.ex. hälsovården, den grundläggande undervisningen och avfallshanteringen. Också i de fall då ordnandet av tjänster har utlokaliserats så att de sköts av ett privat företag eller en samkommun, ligger ansvaret för att tjänsterna erbjuds i sista hand alltid hos kommunen.

Kommunens verksamhet i krissituationer baserar sig på en lagstadgad beredskapsplanering. De sektorer som svarar för kommunens tjänster, t.ex. undervisningsväsendet, tekniska vä-sendet och socialväsendet, utarbetar var och en sina egna planer för händelse av kriser. Pla-nerna sammanställs till en gemensam beredskaps- eller räddningsplan för kommunen. Vid behov deltar kommunerna också i räddningsverksamheten tillsammans med de regionala räddningsverken. När det sker en olycka sörjer kommunen för att olycksoffren får psykosocialt stöd.

Beredskapsarbetet leds av kommundirektören tillsammans med kommunstyrelsen. Kommunen får stöd för sin beredskapsplanering av de regionala räddningsverken och statens regionförvaltning. Ofta deltar också frivilligorganisationerna i beredskapsplaneringen och de kom-pletterar myndigheternas verksamhet i en krissituation.

Kommunernas räddningsplaner är offentliga handlingar. Om du funderar över hur krisberedskapen sköts i din hemkommun, ta kontakt med din kommun och be om information.

tk footer valk

 

 

Säkerhetskommittén
Försvarsministeriet
Södra Magasinsgatan 8
PB 31, 00131 HELSINGFORS

Telefon: +358 295 16001
Telefax: 09 160 88244

Kontakt: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.