Valmiuspäälliköt ja valmiussihteerit

Jokaisessa ministeriössä on nimetty pää- tai sivutoiminen valmiuspäällikkö. Ministeriön valmiuspäällikkö toimii kansliapäällikön apuna varautumiseen ja turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Valmiuspäällikölle kuuluvat tehtävät määrää asianomainen ministeriö.

Valmiuspäällikön tehtäviin kuuluu muun muassa hallinnonalan varautumiseen liittyvä valmiussuunnittelu, materiaalin varaaminen ja henkilöstön koulutus. Valmiuspäällikkö vastaa hallinnonalan turvallisuustoiminnasta ja varautumisjärjestelyistä siten, että ne muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden ja huolehtii varautumisjärjestelyjen yhteensovittamisesta muiden hallinnonalojen kanssa. Valmiuspäällikkö osallistuu valmiusharjoituksiin ja muihin koulutustilaisuuksiin hallinnonalansa asiantuntijana.

Valmiuspäälliköt kokoontuvat säännönmukaisesti yhteen sovittaakseen eri hallinnonalojen välisiä varautumiseen liittyviä kysymyksiä. Valmiuspäällikkökokouksen kokoonpanossa on tarpeen mukaan ministeriöiden lisäksi edustettuna asiantuntijoita eri laitoksista ja virastoista. Häiriötilanteissa valmiuspäälliköt voidaan kutsua koolle ylimääräiseen kokoukseen. Ylimääräisessä kokouksessa pyritään löytämään kaikkien viranomaisten mahdollisuudet tukea kyseessä olevan kriisin ratkaisussa johtovastuussa olevaa hallinnonalaa. Valmiuspäällikkökokouksen puheenjohtajana toimii valtioneuvoston turvallisuusjohtaja. Turvallisuuskomitean sihteeristö toimii valmiuspäällikkökokouksen sihteeristönä.

Jokaisessa ministeriössä on nimetty pää- tai sivutoiminen valmiussihteeri. Ministeriön valmiussihteerille kuuluvat tehtävät määrää asianomainen ministeriö. Valmiussihteeri avustaa valmiuspäällikköä ja toimii hallinnonalan valmiusorganisaatiossa.
Valmiussihteerikokouksen kokoonpanossa on ministeriöiden lisäksi tarpeen mukaan edustettuna asiantuntijoita eri laitoksista ja virastoista. Kokouksissa valmistellaan varautumiseen liittyviä poikkihallinnollisia kokonaisuuksia. Turvallisuuskomitean pääsihteeri toimii valmiussihteerikokouksen puheenjohtajana ja Turvallisuuskomitean sihteeristö toimii kokouksen sihteeristönä.