YTS -päivitysprosessi

Yhteiskunnan varautumisen yleisperiaatteet päivitetään Yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa (YTS 2017) jo neljättä kertaa. Ensimmäinen poikkihallinnollinen strategia valmistui vuonna 2003
ja strategia päivitettiin seuraavan kerran vuonna 2006, jolloin kiinnitettiin huomiota häiriötilanteiden hallintaan, ja varautumisen suunnittelun tueksi esitettiin laaja matriisi erityistilanteisiin varautumista varten. Vuonna 2010 strategian nimi muutettiin Yhteiskunnan turvallisuusstrategiaksi. Nimimuutos vastasi yleiseen yhteiskuntakehitykseen, jossa turvallisuustoiminta ulottui uusille alueille, palveluihin ja toimintoihin. Osana tätä kehitystä järjestöt otettiin huomioon osana varautumisjärjestelmää.

Edeltäjiensä tapaan vuonna 2017 valmistuneen strategian keskiössä ovat yhteiset ja yleiset varautumisen periaatteet. Osa perusperiaatteista edellyttää päivittämistä alati muuttuvassa toimintaympäristössä. Toisaalta osa on säilynyt lähes muuttumattomana nopeasta turvallisuusympäristön ja teknologian kehittymisestä huolimatta. Laajan valmistelun aikana uuden strategian keskeisimmäksi tehtäväksi on muodostunut suomalaisen varautumisen yhteistoimintamallin, kokonaisturvallisuuden, käytännöllinen kuvaus. Kokonaisturvallisuus on aiemmista määritelmistään kehittynyt ensisijaisesti yhteistoimintamalliksi, jossa toimijat jakavat ja analysoivat turvallisuutta koskevaa tietoa sekä suunnittelevat, harjoittelevat ja toimivat yhdessä. Yhteistoimintamalli kattaa kaikki relevantit toimijat kansalaisesta viranomaiseen.