Kokonaisturvallisuus

Mitä on kokonaisturvallisuus?

Kokonaisturvallisuus on suomalaisen varautumisen yhteistoimintamalli,
jossa yhteiskunnan elintärkeistä toiminnoista huolehditaan viranomaisten, elinkeinoelämän, järjestöjen ja kansalaisten yhteistyönä.

Elintärkeitä toimintoja ovat

  • Johtaminen
  • Kansainvälinen ja EU-toiminta
  • Puolustuskyky
  • Sisäinen turvallisuus
  • Talous, infrastruktuuri, huoltovarmuus
  • Väestön toimintakyky ja palvelut
  • Henkinen kriisinkestävyys

Kokonaisturvallisuuden yleiset periaatteet

Yhteiskunnan turvallisuusstrategia on päivitetty viimeksi vuonna 2017. Strategian toimeenpanon tavoitteet, valtioneuvoston periaatepäätös kokonaisturvallisuudesta, turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon linjaukset ja hallitusohjelma ovat tärkeimpiä komitean toimintaa ohjaavia asiakirjoja. Yhteiskunnan varautumisen vastuujako ja tehtävät perustuvat lainsäädäntöön.

Kokonaisturvallisuuden yleiset periaatteet linjataan Yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa. Strategian ajanmukaisuutta seurataan Turvallisuuskomiteassa, ja se päivitetään valtioneuvoston päätöksellä havaitun tarpeen mukaan. Tavoitteena on, että yleiset periaatteet kestäisivät ajallisesti yli hallituskausien. Kokonaisturvallisuuden käytännön toteutus jalkautetaan hallinnonalakohtaisissa tai poikkihallinnollisissa strategioissa, toimeenpano-ohjelmissa sekä muissa asiakirjoissa. Esimerkkeinä voidaan mainita Sisäisen turvallisuuden strategia toimeenpano-ohjelmineen sekä Suomen kyberturvallisuusstrategia ja sen toimeenpano-ohjelma. Turvallisuutta käsittelevät valtioneuvoston selonteot ovat ohjausasiakirjoja, joiden keskeisiä painopisteitä ja tavoitteita toteuttamalla vahvistetaan Suomen turvallisuutta ja edistetään Suomen hyvinvointia nopeasti muuttuvassa ja vaikeasti ennakoitavassa kansainvälisessä toimintaympäristössä. Varautumisen ja turvallisuuden resursoinnin kannalta toimintaympäristökuvausten rooli on keskeinen.