Etusivu

Tiedote: Turvallisuuskomitean toiminta poikkeusoloissa

Hallitus on 16.3. yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa todennut Suomessa vallitsevan poikkeusolot. Eduskunta hyväksyi 18.3. valmiuslain nojalla annetut käyttöönottoasetukset pääosin.

Tilanteen kehitys näkyy myös Turvallisuuskomitean työssä. Turvallisuuskomitea käsitteli kokouksessaan (16.3.) koronaviruspandemiaa ja sen mahdollisia vaikutuksia yhteiskunnan eri sektoreille. Kokonaisturvallisuuden ja varautumisen yhteistoimintaelimenä Turvallisuuskomitea keskittyy koronaviruspandemian osalta pitkän aikavälin varautumiseen ja ennakointiin.

Käsillä oleva tilanne on monin tavoin uusi, joten on tärkeää tunnistaa kehittämisen tarpeet myös jatkoa ajatellen. Turvallisuuskomitea tukee tätä keräämällä keskeisiä oppeja varautumisen ja ennakoinnin kehittämiseksi.

Turvallisuuskomitea seuraa tilanteen kehitystä ja tukee toiminnallaan toimivaltaisia ja operatiivisia viranomaisia sekä näiden viestintää.

Toiminta ja tehtävät

Turvallisuuskomitea kokoontuu noin kerran kuukaudessa ja se järjestää seminaareja ja kuulemistilaisuuksia järjestöjen, elinkeinoelämän ja muiden yhteistyötahojen kanssa tavoitteenaan herättää keskustelua ja kerätä yhteiskunnan turvallisuuden kehittämisen edellyttämää tietoa.

Lue lisää >>

Jäsenet

Turvallisuuskomitean kokoonpanoon kuuluu kaikkiaan 20 jäsentä ja neljä asiantuntijaa eri hallinnonalojen, viranomaisten ja elinkeinoelämän sektoreilta. Turvallisuuskomitea aloitti toimintansa helmikuussa 2013.

Lue lisää >>

Mitä on kokonaisturvallisuus?

Kokonaisturvallisuus on suomalaisen varautumisen yhteistoimintamalli, jossa yhteiskunnan elintärkeistä toiminnoista huolehditaan viranomaisten, elinkeinoelämän, järjestöjen ja kansalaisten yhteistyönä.

Yhteiskunnan turvallisuusstrategia on päivitetty viimeksi vuonna 2017. Strategian toimeenpanon tavoitteet, valtioneuvoston periaatepäätös kokonaisturvallisuudesta, turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon linjaukset ja hallitusohjelma ovat tärkeimpiä komitean toimintaa ohjaavia asiakirjoja. Yhteiskunnan varautumisen vastuujako ja tehtävät perustuvat lainsäädäntöön. Kokonaisturvallisuuden yleiset periaatteet linjataan Yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa. Strategian ajanmukaisuutta seurataan Turvallisuuskomiteassa, ja se päivitetään valtioneuvoston päätöksellä havaitun tarpeen mukaan. Tavoitteena on, että yleiset periaatteet kestäisivät ajallisesti yli hallituskausien. Kokonaisturvallisuuden käytännön toteutus jalkautetaan hallinnonalakohtaisissa tai poikkihallinnollisissa strategioissa, toimeenpano-ohjelmissa sekä muissa asiakirjoissa. Esimerkkeinä voidaan mainita Sisäisen turvallisuuden strategia toimeenpano-ohjelmineen sekä Suomen kyberturvallisuusstrategia ja sen toimeenpano-ohjelma. Turvallisuutta käsittelevät valtioneuvoston selonteot ovat ohjausasiakirjoja, joiden keskeisiä painopisteitä ja tavoitteita toteuttamalla vahvistetaan Suomen turvallisuutta ja edistetään Suomen hyvinvointia nopeasti muuttuvassa ja vaikeasti ennakoitavassa kansainvälisessä toimintaympäristössä. Varautumisen ja turvallisuuden resursoinnin kannalta toimintaympäristökuvausten rooli on keskeinen.