Förstasidan

Säkerhetskommittén

Säkerhetskommittén bistår statsrådet och ministerierna i vittomfattande frågor som rör den övergripande säkerheten. Kommittén bevakar hur samhället och Finlands säkerhetsmiljö utvecklas samt koordinerar den föregripande beredskapen inom övergripande säkerhet. Bestämmelser om Säkerhetskommitténs uppgifter och verksamhetsprinciper finns i statsrådets förordning om Säkerhetskommittén (77/2013). Säkerhetskommittén består av 20 medlemmar och fyra sakkunniga från olika förvaltningsområden, myndigheter och näringslivssektorer. Den inledde sin verksamhet i februari 2013.

Säkerhetskommittén sammanträder ungefär en gång i månaden. Dessutom arrangerar kommittén seminarier och utfrågningar tillsammans med organisationer, näringslivet och andra samarbetsparter med målet att väcka debatt och samla in kunskap som krävs för beslutsfattandet. Kommittén bereder utlåtanden och rekommendationer i ärenden som anknyter till den övergripande säkerheten, i allmänhet på begäran av det ansvariga ministeriet eller någon annan kommittémedlem. Exempel på kommitténs verksamhet är strategin för cybersäkerheten i Finland och dess verkställighetsprogram, vilka togs fram under kommitténs ledning.

Övergripande säkerhet

Övergripande säkerhet är en samarbetsmodell för den finländska beredskapen där myndigheterna, näringslivet, organisationer och medborgare tillsammans tar hand om samhällets vitala funktioner. Säkerhetsstrategin uppdaterades senast 2017. Målen för genomförandet av strategin, statsrådets principbeslut om den övergripande säkerheten, riktlinjerna i den säkerhets- och försvarspolitiska redogörelsen och regeringsprogrammet är de viktigaste styrdokumenten för kommitténs arbete.

Ansvarsfördelningen och uppgifterna när det gäller samhällets beredskap bygger på lagstiftning. De allmänna principerna för den övergripande säkerheten slås fast i säkerhetsstrategin för samhället. Säkerhetskommittén bevakar att strategin är ajour och den uppdateras efter behov genom beslut av statsrådet. Målet är att de allmänna principerna tidsmässigt ska stå sig över flera regeringsperioder. Den övergripande säkerheten förankras i förvaltningsområdesspecifika eller tväradministrativa strategier, verkställighetsprogram samt andra dokument. Som exempel kan nämnas strategin för den inre säkerheten och strategin för cybersäkerheten i Finland samt deras verkställighetsprogram. Statsrådets säkerhetsrelaterade redogörelser utgör styrdokument där centrala fokusområden och målsättningar anges. Genomförandet av dessa stärker Finlands säkerhet och främjar välfärden i Finland i en snabbt föränderlig och svårförutsägbar internationell omvärld. Omvärldsbeskrivningar spelar en central roll för beredskapen och fördelningen av säkerhetsresurserna.