Turvallisuuskomitea ja Huoltovarmuuskeskus järjestivät ennakointiseminaarin

Turvallisuuskomitea ja Huoltovarmuuskeskus järjestivät yhteisen ennakointiseminaarin 9.4.2018.

Seminaarissa kartoitettiin huoltovarmuuden tulevaisuuden skenaarioita monialaisista asiantuntijoista koostuvien työryhmien kesken.

Skenaariotarkastelut ovat erinomainen työkalu ennakoinnin kehittämisessä ja  niiden myötä tuotettu aineisto muodostaa arvokkaan tietovarannon huoltovarmuustyön suunnittelussa ja päätöksenteossa. Ne mahdollistavat paitsi huoltovarmuuden uhkien, myös kehitysmahdollisuuksien tunnistamisen.

Yhteiskunnan turvallisuus 2017 -raportti valmistui

Turvallisuuskomitea seuraa ja arvioi yhteiskunnan varautumista ja raportoi siitä vuosittain Tasavallan presidentille ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittiselle ministerivaliokunnalle. Valiokunta käsitteli raporttia 6.4.2018. Raportissa esitetään kaikkien ministeriöiden sekä Turvallisuuskomitean, elinkeinoelämän ja järjestöjen edustajien analyysit toimintaympäristön muutosten, varautumisen kehittymisen, häiriötilanteiden hallinnan ja resurssien näkökulmista. Raporttiin on lisätty uutena kokonaisuutena ennakointi. Arvion muodostama tilannekuva tukee kokonaisturvallisuuden kehittämistä.

Viime vuonna vältyttiin yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja uhkaavilta merkittäviltä häiriötilanteilta.  Yleiseen turvallisuudentunteeseen vaikuttaneet haasteellisimmat häiriötilanteet olivat Turussa elokuussa 2017 tapahtuneet puukotukset, joita tutkitaan terroristisessa tarkoituksessa tehtyinä murhina sekä niiden yrityksinä sekä sähköisiin palveluihin kohdistuneet useat tietoverkkohyökkäykset, erityisesti terveysalalla.

Kokonaisturvallisuutta kehitettiin päivittämällä Yhteiskunnan turvallisuusstrategia (YTS). Strategian yleisen osan kirjoittaminen konseptiksi selkiyttää suomalaisen varautumisen mallin esittelyä kansallisesti ja kansainvälisesti. Lisäksi päivitettiin Suomen kyberturvallisuusstrategian toimeenpano-ohjelma. Hallinnonaloilla kehitettiin viranomaisten toimivaltuuksiin liittyvää lainsäädäntöä, laadittiin strategioita sekä toimeenpano-ohjelmia ja edistettiin käytännön yhteistoimintaa lukuisissa harjoituksissa.

Kuluvana vuotena varautumista kehitetään erityisesti kyberturvallisuuden johtamisen ja finanssialan varautumisen osalta.

Linkki tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksen tiedotteeseen.

Tiedote: Suomen kyberturvallisuusstrategia päivitetään

Turvallisuuskomitea päätti kokouksessaan 12.3.2018 Suomen kyberturvallisuusstrategian päivittämisestä.

Suomen kyberturvallisuusstrategia valmistui 2013. Strategia on luettavissa oheisen linkin takaa: Suomen kyberturvallisuusstrategia

Päivittäminen on ajankohtaista tunnistettujen tarpeiden, mm. digitaalisen toimintaympäristön muutoksen vuoksi ja se tehdään hallitukselta saadun evästyksen pohjalta.

Lisäksi yhteiskunnan kyberhäiriötilanteiden hallintaa kehitetään omana projektinaan toimivaltaisten viranomaisten, Turvallisuuskomitean sihteeristön ja valmiuspäällikkökokouksen yhteistyönä.

Turvallisuuskomitean puheenjohtaja Juusti: Suomalaisen varautumisen vahvuus on yhteistyö

Turvallisuuskomitean puheenjohtaja Jukka Juusti valmisti maanpuolustuskurssilaisia tuleviin viikkoihin puhumalla kurssin avajaisissa suomalaisesta kokonaisturvallisuudesta.

221. maanpuolustuskurssi alkoi 6. maaliskuuta Helsingissä.

”Juhlimme tänä vuonna satavuotiasta Suomea ja samalla maamme parhaita ominaisuuksia, kuten oikeusvaltioperiaatetta, yhdessä tekemistä ja turvallisuutta. Ne tuntuvat arjen keskellä itsestäänselvyyksiltä, mutta käytännössä ne ovat välttämättömiä yhteiskunnan turvallisuuden, varautumisen ja valmiuden rakentamisessa. Eri toimintoja yhteensovitetaan kokonaisturvallisuuden periaatteella, joka on toimiva ja kustannustehokas malli.”

Kokonaisturvallisuuden periaatteet on määritetty yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa. Vuodelta 2010 olevaa strategiaa päivitetään nyt, jotta Suomi pystyy vastaamaan paremmin pidemmän aikavälin muutoksiin. Päivityksen keskeisin tavoite on kuvata kokonaisturvallisuuden toimintamalli ymmärrettävästi.

Vaikka Suomen viranomaisjohtoinen kriisijohtamismalli ei sinänsä tarvitse päivitystä, erityisesti eri toimialoja yhdistävissä asioissa pitää pohtia yksityiskohtaisemmin sitä, kenellä on johtamisvastuu missäkin tilanteessa. Esimerkiksi hybridivaikuttamisen uhka ja kybertoimintaympäristö korostavat yhteistyötä ja varautumisen yhteensovittamisen tärkeyttä.

”Säännöllinen arviointi tuottaa yhteistä tilannekuvaa, jossa esimerkiksi hybridivaikuttamisen tunnistaminen on mahdollista.”

Hybridiuhkiin varautuminen ja niiden torjunta edellyttävätkin yhteiskunnan kaikilta osapuolilta entistä nopeampaa, läpinäkyvämpää ja paremmin koordinoitua toimintaa. Puheensa lopuksi Juusti korosti, että maanpuolustuskurssin kaltaiset yhteistyöfoorumit palvelevat tätä tarkoitusta, sillä niissä on mahdollista jakaa tietoa, oppia uutta ja rakentaa luottamusta verkostoitumisen myötä.

Puhe kokonaisuudessaan: http://turvallisuuskomitea.fi/index.php/fi/ajankohtaista/108-turvallisuuskomitean-puheenjohtaja-jukka-juustin-puhe-maanpuolustuskurssin-avajaisissa-6-3-2017

Tiedote: Turvallisuuskomitea järjesti hybriditurvallisuustutkimuksen seminaarin

Turvallisuuskomitea järjesti torstaina 15.2. hybriditurvallisuustutkimuksen seminaarin Helsingissä, joka keräsi paikalle yli sata osallistujaa.

Hybriditurvallisuustutkimuksen seminaarissa esiteltiin alan suomalaista tutkimuskenttää ja verkostoiduttiin tutkimuksen tuottajien ja soveltajien kesken. Seminaariin osallistui valtionhallinnon, akatemian ja elinkeinoelämän edustajia. Osallistujat kuulivat alustuksia alan tuoreesta tutkimuksesta, jonka jälkeen alan asiantuntijat kävivät paneelikeskustelua tutkimustulosten hyödyntämisestä hybriditurvallisuustyössä.

Tiedote: Turvallisuuskomitean kokous 12.2.2018

Turvallisuuskomitea kokoontui vuoden 2018 ensimmäiseen kokoukseensa maanantaina 12.2.2018. Kokouksen pääaiheina olivat julkishallinnon digitaalisen turvallisuuden tila ja Yhteiskunnan turvallisuus 2017- raportin käsittely.

VAHTI-pääsihteeri Kimmo Rousku alusti Turvallisuuskomitean jäsenille julkishallinnon digitaalisen turvallisuuden tilasta. VAHTI on valtiovarainministeriön asettama julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden johtoryhmä, joka toimii julkishallinnon digitalisaation ja digitaalisen turvallisuuden kehittämisen, sekä ohjauksesta vastaavien organisaatioiden yhteistyö-, valmistelu- ja koordinaatioelimenä.

Pääsihteeri Rousku totesi, että julkishallinnon työntekijöiden luottamus tietoturvallisuuteen on VAHTI:n toteuttaman kyselytutkimuksen mukaan heikentynyt. Valtaosa tuloksista osoittaa sen, että erilaiset toimintaympäristön muutokset tulevat aiheuttamaan jatkossa yhä enemmän häiriöitä meille niin ICT-palvelutuotannon, kuin tieto- ja kyberturvallisuuspoikkeamien kautta. Valtiovarainministeriö on käynnistämässä julkishallinnon digitaalisen turvallisuuden kehittämisohjelman, jonka avulla varaudutaan toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin ja kehitetään laaja-alaisesti digitaalista turvallisuutta.

Turvallisuuskomitean pääsihteeri Vesa Valtonen esitteli luonnoksen Yhteiskunnan turvallisuus 2017- raportista, joka on katsaus yhteiskuntamme varautumisen tilasta vuonna 2017.

Turvallisuuskomitea kokoontuu seuraavan kerran 12.3.2018.

Turvallisuuskomitean vuoden 2016 ensimmäinen kokous

Turvallisuuskomitea kokoontui vuoden ensimmäiseen kokoukseensa 8.2.2016. Kokous oli myös puheenjohtaja Jukka Juustin ensimmäinen.

Hahmotelleessaan Turvallisuuskomitean lähiaikojen haasteita Juusti painotti, että Yhteiskunnan turvallisuusstrategian päivittäminen vuoden 2016 aikana on Turvallisuuskomitean keskeinen tehtävä, ja päivitystyössä on huomioitava valtioneuvoston selonteot.

Kokouksen asialistalla oli muun muassa järjestöyhteistyön parantaminen ja järjestöjen rooli kokonaisturvallisuudessa. Kokouksessa todettiin, että viranomaisten ja järjestöjen varautumiseen liittyvää yhteistyötä tulee edelleen tiivistää.

Lisäksi Turvallisuuskomitea päätti kutsua Suojelupoliisin päällikön Turvallisuuskomitean tilapäiseksi asiantuntijaksi. Komitea sai myös turvallisuustutkimuksen tilannekatsauksen.

Kyberturvallisuusfoorumi järjestettiin toista kertaa

Turvallisuuskomitea järjesti toista kertaa kansallisen Kyberturvallisuusfoorumin torstaina 1.2.2018.

Turvallisuuskomitea järjesti toista kertaa kansallisen Kyberturvallisuusfoorumin torstaina 1.2.2018. Tilaisuudessa Turvallisuuskomitean jäsenet ja elinkeinoelämän keskeiset ICT-vaikuttajat sekä suomalaiset alan tutkijat keskustelivat kyberturvallisuuden edistämisestä.

”Kyberfoorumi mahdollistaa kriittisen keskustelun elinkeinoelämän, tutkijoiden ja julkishallinnon edustajien kesken. Kyberturvallisuus on erottamaton osa digitalisaatiota ja sen merkitys yhteiskunnan kokonaisturvallisuudelle on keskeinen”, toteaa pääsihteeri Vesa Valtonen.

Kyberturvallisuusfoorumi järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2017. Se on osa kyberturvallisuusstrategian toimeenpano-ohjelmaa. Viime vuonna julkaistussa toimeenpano-ohjelmassa asetettiin 22 toimenpidettä, joiden tarkoituksena on edistää Suomen kyberturvallisuutta. Toimenpiteillä kehitetään kyberuhkiin varautumista ja häiriötilanteiden hallintaa sekä mahdollistetaan Suomen asema kyberturvallisuuden kärkimaiden joukossa.

Lisätietoja kyberfoorumista antavat:

Pääsihteeri Vesa Valtonen
Turvallisuuskomitean sihteeristö
vesa.valtonen@turvallisuuskomitea.fi
0295 140 700

Erikoistutkija Pentti Olin
Turvallisuuskomitean sihteeristö
pentti.olin@turvallisuuskomitea.fi
0295 140 704

Toimeenpano-ohjelma 2017-2020 final

Tiedote: Turvallisuuskomitean kokous 11.12.2017

Turvallisuuskomitea kokoontui 11.12. vuoden viimeiseen kokoukseensa.

Turvallisuuskomitea käsitteli kokouksessaan CBRNE-strategian. CBRNE-uhalla tarkoitetaan kemiallisista aineista (C), biologisista taudinaiheuttajista (B), radioaktiivisista aineista (R) ja ydinaseista (N) sekä räjähteistä (E) sekä näitä koskevan tietotaidon väärinkäytöstä johtuvia vaaratilanteita.Sisäministeriö asetti 2.2.2015 CBRNE-strategiatyöryhmän laatimaan Suomen kansallisen CBRNE-strategian, jonka tavoitteena on CBRNE-uhkien ja tilanteiden ennaltaehkäisyn ja valmiuden jatkuva parantaminen yhteiskunnan ja sen elintärkeiden toimintojen turvaamiseksi. Strategiassa kuvataan nykytila, keskeisten CBRNE-toimijoiden tehtävät ja vastuut. Strategiassa esitetään myös tärkeimmät kehittämiskohteet. CBRNE –asioita seurataan Turvallisuuskomitean tulevissa kokouksissa.

Lisäksi kokouksessa käsiteltiin kuluneen vuoden toimintakooste ja tulevan vuoden toimintasuunnitelma. Kuluneena vuonna merkittävä työ tehtiin yhteiskunnan turvallisuusstrategian päivittämisessä. Tuore YTS 2017 hyväksyttiin marraskuun alussa valtioneuvoston periaatepäätöksenä. Toinen merkittävä tuotos oli kyberturvallisuuden toimeenpano-ohjelma. Turvallisuuskomitean sihteeristö myös luennoi vuoden aikana ahkerasti kokonaisturvallisuudesta, yhteensä noin 500 ulkomaiselle ja 5000 kotimaiselle kuulijalle.

Tulevan vuoden merkittäviin tehtäviin kuuluu Yhteiskunnan turvallisuusstrategian seuranta. Tuleviin tapahtumiin lukeutuvat muun muassa SuomiAreena Porissa, Kokonaisturvallisuuden messut Lahdessa sekä Hamina Tattoo Haminassa.

Turvallisuuskomitea kokoontuu seuraavan kerran helmikuussa 2018.

YTS 2017 esiteltiin 7.11. Sanomatalolla

Päivitetty yhteiskunnan turvallisuusstrategia esiteltiin Sanomatalon Mediatorilla.

Tilaisuudessa puhujina olivat pääsihteeri Vesa Valtonen (Turvallisuuskomitean sihteeristö), valtiosihteeri Paula Lehtomäki (Valtioneuvoston kanslia), pääsihteeri Marianne Heikkilä (Marttaliitto), puheenjohtaja Ole Johansson (Huoltovarmuusneuvosto), turvallisuus- ja riskienhallintapäällikkö Ari-Pekka Meuronen (Lappeenrannan kaupunki) ja kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee (Sosiaali- ja terveysministeriö).

 
Valtiosihteeri Paula Lehtomäki korosti puheenvuorossaan henkisen kriisinkestävyyden merkitystä kokonaisturvallisuudessa. ©Emma Raivio

 
 
Marttaliiton pääsihteeri Marianne Heikkilän mukaan järjestöt ovat tärkeitä kokonaisturvallisuuden edistäjiä erityisesti siksi, että ne ovat lähellä kansalaisten arkea.
©Emma Raivio

Ohessa videotallenne tilaisuudesta. Tallenteen lopussa esitettävä video: Tussitaikurit Oy / Marker Wizards Ltd.