Suomalaisen yhteiskunnan varautumisen hyvän tason varmistamiseksi tarvitaan jatkossakin meitä kaikkia

Turvallisuuskomitea seuraa Yhteiskunnan turvallisuusstrategian toimeenpanoa ja raportoi siitä vuosittain valtion ylimmälle johdolle. Raportissa arvioidaan varautumisen tilassa tapahtuneita muutoksia ja niihin vaikuttaneita tekijöitä elintärkeiden toimintojen ja niihin liittyvien strategisten tehtävien näkökulmasta. Se on koostettu poikkihallinnollisessa yhteistyössä elinkeinoelämän ja järjestöjen asiantuntemusta hyödyntäen.

Viime vuosien kriisit ovat osoittaneet suomalaisen kokonaisturvallisuuden mallin toimivuuden, mutta samalla tarpeita kriiseihin vastaamisen kehittämiselle. Varautumisen kehittämiseksi on käynnissä lukuisia hankkeita, joiden yhteensovittaminen ja loppuunsaattaminen vahvistavat kokonaisturvallisuuden mallia edelleen.  On tärkeää, että niistä muodostuu yksi kokonaisuus. Ennakoiva varautuminen ja kriisien aikainen toiminta on kytkettävä tiiviisti yhteen.

Vuonna 2023 strategisiin tehtäviin liittyvistä varautumistoimista 86 % toteutui suunnitellusti. Osittaisia puutteita tunnistettiin yhteiskunnan elintärkeistä toiminnoista henkiseen kriisinkestävyyteen, väestön toimintakykyyn ja palveluihin, sisäiseen turvallisuuteen sekä talouteen, infrastruktuuriin ja huoltovarmuuteen liittyvissä tehtävissä. Turvallisuuskomitean raportissaan esittämän arvion mukaan varautumisen tason kehittyminen jatkuu positiivisena vuoden 2024 aikana.

Turvallisuuskomitea suosittelee kokonaisturvallisuuden kehittämiseksi toimenpiteitä, jotka kohdistuvat turvallisuuden kokonaisuuteen ja vastuisiin, kansainväliseen yhteensopivuuteen, alueelliseen ja paikalliseen varautumisyhteistyöhön, tietojärjestelmiin ja yhteyksiin sekä kansalaisten osallistamiseen. Lisäksi on jatkettava avainalojen henkilöstön jaksamiseen ja riittävyyteen liittyviä toimenpiteitä haastavan turvallisuustilanteen edelleen jatkuessa. Tavoitteellinen osaamisen kehittäminen koulutus- ja harjoitustoiminnan avulla on turvattava.

Yhteiskunnan turvallisuusraportin havaintojen ja toimenpidesuositusten toimeenpanoa seurataan Turvallisuuskomitean kokouksissa ja muissa poikkihallinnollissa varautumisen yhteistyöfoorumeissa. Lisäksi raportin havainnot pyritään hyödyntämään harjoitustoiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa.

Kokonaisuutena suomalaisen yhteiskunnan varautumisen tila on hyvä. Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen suojaamiseksi tehtävät toimet ovat pääosin riittävällä tasolla ja havaittujen kehittämiskohteiden suhteen on käynnistetty tarvittavia toimenpiteitä. Yhteiskunnan elintärkeät toiminnot turvataan jatkossakin viranomaisten, elinkeinoelämän, järjestöjen ja kansalaisten yhteistoiminnalla. Kokonaisturvallisuuden ylläpitämiseksi tarvitaan meistä jokaista.

 

Lisätietoja antaa

Pääsihteeri Petteri Korvala

tel. 0295 140 700

petteri.korvala@gov.fi