Maailman innovatiivisin ja turvallisin paikkatiedon ekosysteemi

 

Kaikki tieto, jonka yhtenä ominaisuutena on sijainti, on paikkatietoa. Tuore eduskunnan hyväksymä paikkatietopoliittinen selonteko linjaa, minkälaisia paikkatietoja yhteiskunnassa tarvitaan sekä miten niiden tuottamista, hallintaa ja jakelua pitää kehittää ja käyttöä edistää. Selonteon vision mukaa Suomessa on maailman innovatiivisin ja turvallisin paikkatiedon ekosysteemi.

Paikkatiedoilla on merkittävä rooli yhteiskunnan turvallisuuteen liittyvien toimintojen takaamisessa. Paikkatietoalusta-digihanke edistää valtion, maakuntien ja kuntien tuottamien ja ylläpitämien paikkatietojen yhtenäistämistä ja pyrkii tuomaan ne nykyistä laajemmin yhteiskunnan eri toimijoiden saataville. Tavoitteena on, että yhteentoimivan paikkatiedon ja yhteisten tukipalveluiden avulla voidaan lisätä yhteiskunnan turvallisuutta ja toimivuutta. Tällaisten tietoekosysteemien kautta voidaan yhtenäistää tietopolitiikkaa ja varmistaa, että jaossa oleva aineisto on varmasti laadukasta.

Paikkatietoalusta-hanke tarjoaa kunnille ja muille paikkatiedon tuottajille tukipalveluita, jotka luovat mahdollisuuden tiedon laadun parantamiseen ja yhtenäistämiseen. Kunnat voivat mm. laatutestata rakennusten tietoja ja myöhemmin mahdollistuu myös osoitteiden testaaminen. Maakuntakaavojen laatua on testattu palvelun avulla. Yksi konkreettinen, jo käytössä oleva palvelu on paikkatietoaineistojen älykäs haku. Hakutoiminnon avulla paikkatiedon hyödyntäjät voivat etsiä ja löytää paikkatietoaineistoja aiempaa helpommin. Aineistojen löydettävyyttä on parannettu myös niin, että internetin hakukoneet kuten Google löytävät ja tarjoavat niitä hakijalle.

Paikkatietoalusta-hanke helpottaa myös satelliittikuvien saatavuutta tuottamalla Euroopan Unionin rahoittamien Sentinel-satelliittien ottamista kuvista erilaisia kuvamosaiikkeja. Näitä voidaan hyödyntää erilaisissa ympäristön tilan seurannan tehtävissä kuten metsän hakkuut, peltolohkojen seuranta tai kaivannaisten kuten soran- tai turpeenoton seuranta. Sentinel-satelliittikuvat ja niistä tehdyt kuvamosaiikit ovat saatavilla Ilmatieteen laitoksen hallinnoiman Kansallisen satelliittidatakeskuksen rajapinnasta.

Valtakunnallisten osoitetietojen parantaminen on yksi sekä Paikkatietoalusta-hankkeen että paikkatietopoliittisen selonteon keskeisimmistä tavoitteista. Ajantasaiset ja tarkat osoitetiedot varmistavat, että pelastustoimi löytää oikean kohteen mahdollisimman nopeasti ja sujuvasti. Parhaillaan on käynnissä kuntien kanssa yhteistyössä toteutettava osoitetietojen laadun analysointi. Kevään aikana on myös pilotoitu Osoitehaavi-palvelua, jonka avulla voidaan joukkoistaa tiedonkeruuta ja tallennetaan kartalle sisäänkäyntien ja perille opastavien kulkupisteiden sijainteja, jotta tarkat tiedot voidaan tarjota tulevaisuudessa esimerkiksi pelastustoimen ja vaikkapa kuljetuspalveluiden käyttöön.

Turvallisempi paikkatietojen hallinta

Turvallisuuskomitea on keskustellut paikkatietopalvelujen kehittämisestä osana yhteiskunnan yleistä digitalisoitumista. Paikkatietojen merkitys kasvaa koko ajan. Esimerkiksi autonominen liikenne edellyttää nykyistä tarkempaa paikannusta, jonka luotettavuus ja häiriöttömyys pystytään takaamaan.

Yhä tarkemmat, laadukkaammat ja helpommin yhdisteltävät paikkatiedon kokonaisuudet luovat myös uhkia ja riskejä. Vuoden 2018 lopussa Paikkatietopoliittisen selonteon eduskuntakäsittelyssä paikkatietoasiat nousivat laajaan keskusteluun ja samalla nousi kysymys siitä, liittyykö paikkatietojen aikaisempaa laajemman käytön mahdollistamiseen uhkakuvia. Paikkatietojen käytön luomia uhkakuvia ei tähän mennessä ole laajasti tutkittu ja osin toimijat eivät ole tunnistaneet mahdollisia riskejä.

Paikkatietoalusta-hankkeen yhteydessä on nyt tehty paikkatietoihin liittyvä turvallisuusarvio, niin tietoturvallisuuden, henkilötiedonsuojan kuin kokonaisturvallisuuden ja kansallisen turvallisuuden näkökulmasta. Arvio on tehty maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan, puolustushallinnon, sisäasiainhallinnon ja ympäristöministeriön hallinnonalan yhteistyönä.

Arvion lopputuloksena ehdotetaan perustettavaksi paikkatietoihin keskittyväasiantuntijaryhmä, joka ottaa kantaa paikkatietojen riskeihin ja uhkakuviin. Tavoitteena on hyvä yhteistyö turvallisuusviranomaisten ja tietoa tuottavien tahojen kanssa. Myös lainsäädännön kehittämistarve on tunnistettu ja tarkoitus on viedä tätä eteenpäin paikkatietopolittiisen selonteon toimenpideohjelmien kautta seuraavalla hallituskaudella. Tavoitteena on toteuttaa Paikkatietopoliittisen selonteon visio: ”Suomessa on maailman innovatiivisin ja turvallisin paikkatiedon ekosysteemi”. Yhteiskunnan toiminta muuttuu vääjäämättä entistä enemmän digitaaliseksi. Yhteentoimiva paikkatiedon ekosysteemi on tärkeä osa yhteiskunnan turvallisuutta ja toimivuutta.

Jaana Husu-Kallio

Kansliapäällikkö

Maa- ja metsätalousministeriö