Maailman innovatiivisin ja turvallisin paikkatiedon ekosysteemi

Parhaillaan viimeisteltävän paikkatietopoliittisen selonteon mukaan Suomessa on vuonna 2025 maailman innovatiivisin ja turvallisin paikkatiedon ekosysteemi. Paikkatietoa on kaikki tieto, jonka yhtenä ominaisuutena on sijaintitieto. Digitalisaation myötä paikkatietojen merkitys yhteiskunnassa kasvaa. Tarvitaan yhä enemmän tarkempia, parempilaatuisia ja helpommin käytettäviä paikkatietoja ja –palveluita. Esimerkiksi automaattinen liikenne ei voi Suomen oloissa toimia nykyisin käytössä olevilla paikkatiedoilla ja –palveluilla. Tarkka paikannus on edellytys myös robotiikan, tekoälyn, virtuaalitodellisuuden sekä sisätilapaikannuksen palveluille ja sovelluksille.

Yhteiskunnan toiminta perustuu kasvavassa määrin paikkatietoihin kaikilla osa-alueilla. Esimerkiksi droneilla ja satelliiteilla ylläpidetään ympäristöön liittyviä tietoja, liikkuminen palveluna –toimintamalli muuttaa logistiikkajärjestelmiä ja poliisi tarvitsee laajoilla toiminta-alueillaan ehdottomasti hyviä navigointijärjestelmiä. Puolustusvoimilla on strategisia paikkatietoja. Paikkatietojen tietosuoja ja –turva pitää varmistaa muuttuvassa toimintaympäristössä. Yhteiskunnan kokonaisturvallisuudesta huolehtiminen on paikkatietoriippuvaista toimintaa, joka ei voi perustua ulkomaisiin palveluihin.

Paikkatietopoliittinen selonteko linjaa, minkälaisia paikkatietoja yhteiskunnassa tarvitaan sekä miten niiden tuottamista, hallintaa ja jakelua kehitetään ja miten niiden käyttöä edistetään. Paikkatietojen käyttöoikeuksia määriteltäessä on huolellisesti huomioitava yhteiskunnan kokonaisturvallisuus.

Paikkatietopoliittinen selonteko toteuttaa hallitusohjelman tavoitetta kehittää käyttäjälähtöiset, tuottavuutta ja tuloksellisuutta nostavat yhden luukun digitaaliset julkiset palvelut. Sillä toimeenpannaan myös hallituksen kärkihanketta digitaalisen liiketoiminnan toimintaympäristön kehittämisestä.

Selontekoa on valmisteltu vuoden verran laajapohjaisessa yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön johdolla. Selonteko annetaan tänä keväänä eduskunnalle. Eduskuntakäsittelyn jälkeen valmistellaan toimenpideohjelma. Yhdeksi kehittämistoimenpiteeksi on tunnistettu laadukkaiden osoitetietojen varmistaminen. Esimerkiksi palo- ja pelastustoimi tarvitsee ajantasaisia, virheettömiä osoitetietoja. Nykytilanteessa kunnissa syntyvää osoitetietoa ei pystytä yhdistämään valtakunnallisesti eheäksi tietokannaksi.

Kansallinen satelliittipaikannusta tarkentava Finnref-paikannuskorjauspalvelu on tarkoitus tarjota avoimesti yleiseen käyttöön tulevaisuuden paikannus- ja logistiikkapalveluita varten. Se on elinehto muun muassa koko autonomisen liikenteen kehittämiselle. Samalla on varmistettava turvallisuusviranomaisten erityistarpeiden toteutuminen. Turvallisuusviranomaisille rakennetaan yhteinen paikkatietoalusta. Esimerkiksi tilannekuvan taustaksi tarvitaan kaikille turvallisuusviranomaisille yhteiset, ajantasaiset paikkatietotuotteet.

Paikkatietopoliittinen selonteko tähtää yhteiseen paikkatiedon ekosysteemiin. Sekä yksityisen että julkisen sektorin yhteistyötä pyritään kiihdyttämään paikkatietotoimintojen verkottamisessa yhteiseksi tieto- ja palvelukokonaisuudeksi. Eri sektoreiden yhteistoiminta lisääntyy digitalisaation myötä. Eri sektoreiden laajaa yhteistyötä tehostetaan joko kehittämällä olemassa olevaa järjestelmää tai perustamalla uusi yhteistyöorganisaatio. Paikkatietoihin liittyvää osaamista ja tietämystä lisätään.

Lainsäädännön uudistaminen varmistaa tavoitellun kehityksen. Kaikki viranomaiset on tarkoitus velvoittaa tuottamaan ja jakamaan keskeiset paikkatiedot yhteiskäyttöisinä. Yhteiskunnan kannalta keskeiset paikkatietovarannot määritellään. Julkishallinnon organisaatioiden paikkatietotoimintoihin liittyvät vastuut ja roolit kuvataan. Lainsäädännöllä täsmennetään paikkatietoihin liittyvät turvallisuusnäkökohdat.

Paikkatietopoliittinen selonteko liittyy tekoälyä ja tietopolitiikkaa koskevaan selontekoon, jonka valmistelun käynnistämisestä hallitus päätti strategiaistunnossaan 29.1.2018. Se on tarkoitus antaa eduskunnalle loppusyksyllä. Siihen on kaavailtu laajaa näkökulmaa, joka yhdistää sekä julkisen että yksityisen sektorin kehityksen edistämisen ja kuvan luomisen tekoälyn ja tietopolitiikan suhteesta. On hyvä asia, että kahden selonteon valmistelu tapahtuu osittain samaan aikaan. Molempien selontekojen käytännön politiikkatoimet – lainvalmistelu ja määrärahojen allokointi – konkretisoituvat keväällä 2019 käytävissä hallitusohjelmaneuvotteluissa. Selvää on, että ensi vaalikaudella julkinen hallinto ja muu yhteiskunta toimii entistä enemmän digitaalisesti. Yhteiskunnan turvallisuus pitää varmistaa myös digitaalisessa toimintaympäristössä ja paikkatietopoliittinen selonteko antaa siihen hyvät lähtökohdat.

Jaana Husu-Kallio

Kansliapäällikkö

Maa- ja metsätalousministeriö