Grafiikka: Turvallisuuskomitean logo

Made in Finland

Hallitus käynnisti lokakuun alussa merkittävän hankkeen, jossa Suomelle on tarkoitus luoda meidän näköisemme ja oloihimme sopiva tiedustelulainsäädäntö. Puolustusministeriön, sisäministeriön ja oikeusministeriön johdolla lähdemme nyt etsimään suomalaista ratkaisua, joka ottaa huomioon viranomaisten tiedonsaantitarpeiden lisäksi myös kansalaisten yksityisyyden suojan ja muut perus- ja ihmisoikeudet.

On tunnistettu tosiasia, että pian 100 vuotta harjoitettu tiedustelu vaatii sääntelyä. Ilman sääntelyn selkänojaa tiedustelu ei oikein sovi oikeusvaltioajatteluun, jossa on keskeistä, että viranomaisten toimivallasta säädetään lailla. Tiedustelusta on syytä tehdä lain tasolla läpinäkyvää toimintaa.

Digitalisoituvassa maailmassa turvallisuusviranomaisten tietotarpeet ulottuvat kuituihin ja bitteihin. Se on maailma, jossa liikenne- ja viestintäministeriö on omimmillaan. Osallistumme asiantuntijoina lainvalmisteluun.

Korostamme, että digitalisaatio on suomalaiselle yhteiskunnalle ennen kaikkea mahdollisuus, joka voi oikein hyödynnettynä synnyttää uusia palveluita ja liiketoimintaa. Hallitus pyrkii siihen tärkeillä kärkihankkeillaan.

Tarkkana pitää kuitenkin olla. Uusi liiketoiminta saatetaan menettää, jos emme pysty turvaamaan riittävää viestinnän luottamuksellisuutta ja yksityisyyden suojaa, jotta luottamus digitaaliseen maailmaan säilyisi.

Perustuslakimme on tähän mennessä tarjonnut sille hyvät raamit, koska kansalaisen yksityisyyden verhoa on saatu raottaa yhteisen turvallisuutemme ja hyvinvointimme takaamiseksi. Esimerkiksi nykyiset poliisin telepakkokeinot täyttävät perustuslain vaatimukset. Nyt tiedustelulakien säätämisen yhteydessä pohditaan oikeusministeriön johdolla myös perustuslain muuttamista, koska perustuslakimme antaa luottamuksellisen viestinnän salaisuudelle eurooppalaisittain varsin korkean suojan. Silti tälläkin hetkellä perustuslaki mahdollistaa varsin laajan puuttumisen yksityiseksi tarkoitettuun viestintään silloin, kun puuttuminen on kytkettävissä vakavaan rikokseen. Tällaisia ovat esimerkiksi terrorismirikokset ja niiden valmistelu.

Perustuslaki on tarkoitettu pysyväksi ja lait kirjoitetaan siten, etteivät ne ole perustuslain kanssa ristiriidassa. Turvallisuusviranomaisten kannalta yksinkertaisinta olisikin etsiä vaihtoehtoisia keinoja kohdentamattomalle, kaikkeen rajat ylittävään viestintään kohdistuvalle tiedustelulle. Toimivaltuudet voisi perustaa nykyiseen pakkokeinosääntelyyn, jolloin lainsäädäntötyössä olisi mahdollista pysytellä perustuslain rajoissa.

Olen tiedustelulakien suhteen varsin optimistinen. Uskon, että kun viranomaisille säädetään mahdollisimmat kohdennetut ja oikeasuhtaiset tiedonhankintatoimivaltuudet, emme joudu törmäyskurssille perustuslain tai muiden yhteiskunnallisten intressien kanssa. Niin saamme luotua itsellemme lainsäädännön, jonka päälle voimme ylpeänä lyödä leiman: Made in Finland.

Harri Pursiainen
Kansliapäällikkö
Liikenne- ja viestintäministeriö