Yhteiskunnan turvallisuus 2016 -raportti valmistui

Turvallisuuskomitea seuraa ja arvioi yhteiskunnan varautumista ja raportoi siitä vuosittain Tasavallan presidentille ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittiselle ministerivaliokunnalle. Valiokunta käsitteli raporttia 15.3.2017. Raportissa esitetään kaikkien ministeriöiden sekä Turvallisuuskomitean elinkeinoelämän ja järjestöjen edustajien analyysit toimintaympäristön muutosten, varautumisen kehittymisen, häiriötilanteiden hallinnan ja resurssien näkökulmista. Julkaistussa raportissa uusina asioina arvioitiin tutkimuksen, onnettomuustutkinnan sekä koulutuksen ja harjoitusten kehittymistä. Arvion muodostama tilannekuva tukee kokonaisturvallisuuden kehittämistä.

Vuonna 2016 tapahtuneet muutokset toimintaympäristössä ja häiriötilanteet eivät vaikuttaneet merkittävästi yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin. Monimutkaistuvan yhteiskunnan kohtaamat häiriötilanteet korostavat yhteistä varautumista kokonaisturvallisuuden mallin mukaisesti.

Informaatiovaikuttamiseen ja kyberhyökkäyksiin varautuminen on muodostumassa yhä tärkeämmäksi varautumisen osa-alueeksi. Vuoden 2016 aikana ilmenneitä häiriötilanteita hallittiin lähtökohtaisesti hyvin, mutta äkillisesti ilmenevien ja nopeasti kehittyvien monialaisten tilanteiden hallinta- ja johtamismalleja tulee edelleen kehittää.

Yleisesti todettiin myönteistä kehitystä varautumisessa vuoden 2016 aikana. Valmius- ja varautumistehtävien resursoinnin ja osaamisen todettiin olevan osittain puutteellista. Monimutkaistuviin uhkiin nähden turvallisuuskulttuurin kehittyminen edistyy liian hitaasti. Hybridiuhkiin varautumisesta on laadittu selvitys, jonka pohjalta varautumisen ja valmiuden kannalta kriittisimpiä toimintoja kehitetään.

Kokonaisturvallisuuden yhteisten periaatteiden päivittäminen käynnistyi vuonna 2016. Tämän vuoden syksyllä valmistuvassa Yhteiskunnan turvallisuusstrategian päivityksessä kokonaisturvallisuus vahvistetaan kansallisena varautumisen periaatteena.

Linkki Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksen tiedotteeseen: http://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/kokonaisturvallisuus-hybridiasiat-suomen-ja-yhdysvaltojen-yhteistyo-seka-kriisinhallintaosallistuminen-esilla-tp-utva-ssa