Yhteiskunnan turvallisuusstrategian 2017 lausuntokierros alkaa!

Yhteiskunnan turvallisuusstrategian 2017 lausuntokierros on käynnissä 31.5.-15.8.2017. Strategia kuvaa kokonaisturvallisuuden yhteistoimintamallin periaatteet suomalaisen varautumisen konseptina. YTS 2017 toimii koko yhteiskunnan varautumista ohjaavana strategiana, jota voidaan soveltaa kaikille toiminnan tasoilla kunnista keskushallintoon. Uhkamallien kuvaaminen siirtyy YTS:sta jatkuvaksi prosessiksi, kun uhkia arvioidaan kolmen vuoden välein päivitettävän kansallisen riskiarvion yhteydessä.

Hallitus antoi istunnossaan keväällä 2016 Turvallisuuskomitealle tehtäväksi Yhteiskunnan turvallisuusstrategian päivittämisen. Työtä on valmisteltu laaja-pohjaisessa koordinaatioryhmässä Turvallisuuskomitean sihteeristön johdolla. Valmisteluprosessiin on liittynyt lukuisa määrä julkishallinnon, elinkeinoelämän, järjestöjen ja akateemisen yhteisön kuulemistilaisuuksia sekä haastatteluja ja seminaareja. Hallitus käsitteli luonnosta strategiaistunnossaan 22.5.2017.

Yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa 2017 on edelliseen strategiaan (YTS2010) nähden kolme keskeistä kehityskohdetta, joihin lausunnon antajien pyydetään kiinnittävän huomiota.
•Kokonaisturvallisuuden yhteistoimintamalli. Strategiaa on tiivistetty huomattavasti ja sen roolia muihin strategioihin ja toimenpideohjelmiin on selkiytetty. Strategia kuvaa kokonaisturvallisuuden yhteistoimintamallin periaatteet suomalaisen varautumisen konseptina. Järjestöjen rooli turvallisuustoimijoina ja väestön osallistaminen konseptin osana ovat vahvistuneet.
•Ohjaus koko yhteiskunnan varautumiseen. Strategia keskittyy yhteis-kunnan varautumisen yleisiin periaatteisiin, joita voidaan soveltaa kaikilla toimintatasoilla kunnista keskushallintoon. Aiempien strategioiden keskushallinollinen ohjaus on siirretty liitteeseen (ministeriöiden strategiset tehtävät, liite 1).
•Jatkuvat prosessit. Uhkamallien ja kansallisen riskiarvion päivitys toteutetaan jatkossa omana prosessinaan noin kolmen vuoden välein. Kokonaisturvallisuuden sanastosta laaditaan verkkoversio, jota päivitetään lähtökohtaisesti vuosittain.

Yhteiskunnan turvallisuusstrategian luonnoksesta on mahdollisuus esittää lausunto www.lausuntopalvelu.fi -järjestelmän kautta 15. elokuuta 2017 mennessä. Päämääränä on, että valtioneuvosto hyväksyisi uuden Yhteiskunnan turvallisuusstrategian syksyllä 2017.

Strategia on avoimesti kaikkien lausuttavissa lausuntopalvelu.fi-palvelussa.

Lisätietoja asiasta antaa Turvallisuuskomitean sihteeristössä yleissihteeri Jari Kielenniva: jari.kielenniva@turvallisuuskomitea.fi.