Ennakointitietoa tarvitaan

Kokonaisturvallisuuden ennakointityötä koskevaan seminaariin osallistui suuri joukko yhteiskunnan eri alojen asiantuntijoita viranomais-, järjestö-, tutkimus-, ja yrityssektoreilta. Asiantuntijat arvioivat yhdessä tulevaisuuden kehityslinjoja eri teemoista, kuten esimerkiksi taloudesta, kyberturvallisuudesta tai sosiaalisesta ulottuvuudesta.

Seminaarin johtopäätöksenä todettiin, että useimmat kokonaisturvallisuutta koskevat ilmiöt ovat monimutkaisia ja liittyvät usein toisiinsa. Työssä on kyettävä arvioimaan paitsi vaikutusmekanismeja, myös kokonaisturvallisuuteen liittyviä seurauksia. Systeemisen näkökulman merkitys korostuu, sillä uhkat kytkeytyvät ja kehittyvät eritavoin. Ennakointitietoa tarvitaan.

Ennakointiprosessista saatua tietoa käytetään hyväksi laajasti hallinnon eri aloilla. Työn tuloksena saadaan arvio tulevaisuuden varautumiseen vaikuttavista haasteista ja mahdollisuuksista. Turvallisuuskomitea käynnisti kokonaisturvallisuuden ennakointiprosessin kuluvan vuoden maaliskuussa. Tavoitteena on tuottaa ennakointitietoa Yhteiskunnan turvallisuusraporttiin poliittisen päätöksenteon tueksi. Asiantuntijat kokontuvat tänään 7.9 seminaariin jatkamaan yhteistä pohdintaa tulevaisuuden kehityskulusta.