Järjestöt tärkeitä yhteiskunnan varautumisen edistämisessä

Turvallisuuskomitea järjesti yhdessä järjestöjen kanssa kokonaisturvallisuusaiheisen seminaarin 19.9.2017 Säätytalolla. Seminaari käsitteli Suomen tämän hetkistä turvallisuusympäristöä ja sen muutosta järjestökentän näkökulmasta. Lisäksi tuotiin esiin järjestöjen rooli osana yhteiskunnan varautumista ja kokonaisturvallisuutta nyt ja tulevaisuudessa.

Järjestöseminaarissa nousi esille järjestöjen vahvuus yksilöitä lähellä toimivana tahona. Järjestöjen ammatillinen osaaminen, koulutetut vapaaehtoiset, vapaaehtoisten koulutus ja koordinaatio, palveluntuotanto ovat merkittävässä roolissa uhkiin varautumisessa, häiriötilanteiden hallinnassa sekä niistä toipumisessa.

Järjestöjen toiminnalla nähtiin olevan erityisen tärkeä tehtävä varautumisessa ja monien turvallisuutta horjuttavien ongelmien ennaltaehkäisyssä. Järjestöjen roolin tunnistaminen yhteistoimintafoorumeilla ja toisaalta myös se, että järjestöt itse ymmärtävät roolinsa, edellyttää oppimista kaikilta osapuolilta. Vastuut tunnustettiin varsin selkeäksi: Viranomaisille kuuluvaa vastuuta ei voi siirtää järjestöille, mutta järjestöillä on huomattavan tärkeä rooli turvallisuuden tuottamisessa.

Johtopäätöksenä todettiin, että kokonaisturvallisuus, yhteistoimintamalli, on kehys, joka mahdollistaa yhdessä tekemisen. Yhteinen osaamisen kehittäminen ja harjoittelu on tärkeää, kun yhteiskuntaan kohdistuu vakavia häiriöitä. Järjestöseminaarin tuloksia hyödynnetään mahdollisessa Turvallisuuskomitean järjestösuositusten päivitystyössä.