Övergripande säkerhet

Vad är övergripande säkerhet?

Övergripande säkerhet är den finska beredskapens samverkansmodell, där myndigheterna, näringslivet, föreningarna och medborgarna tillsammans tar hand om samhällets vitala funktioner.

Vitala funktioner är:

  • Ledning
  • Internationell och EU-verksamhet
  • Försvarsförmåga
  • Den inre säkerheten
  • Ekonomi, infrastruktur, försörjningsberedskap
  • Befolkningens handlingsförmåga och service
  • Mental kristålighet

Allmänna principer för övergripande säkerhet

Säkerhetsstrategin för samhället har senast uppdaterats år 2017. Målen för verkställandet av strategin, statsrådets principsbeslut om övergripande säkerhet, linjedragningarna i utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelsen och regeringsprogrammet är kommitténs viktigaste styrdokument. Ansvarsfördelningen och uppgifterna som berör samhällets beredskap baserar sig på lagstiftningen.

De allmänna principerna för övergripande säkerhet definieras i Säkerhetsstrategin för samhället. Uppföljning av strategin görs i Säkerhetskomittén, och den uppdateras enligt behov genom statsrådets beslut. Målet är att de allmänna principerna skulle bära över regeringsperioderna. Det praktiska genomförandet av den övergripande säkerheten verkställs i sektorspecifika eller tvärsektoriella strategier, verkställighetsprogram och andra dokument. Exempelvis kan nämnas Strategin för intern säkerhet med verkställighetsprogram och Finlands cybersäkerhetsstrategi med dess verkställighetsprogram. Verkställandet av centrala tyngdpunkter och mål i de statsrådets redogörelser som behandlar säkerhet förstärker Finlands säkerhet och förbättrar Finlands välfärd i en föränderlig och svårt förutsägbar internationell verksamhetsmiljö. Med tanke på resurseringen av beredskap och säkerhet är omvärldsanalysernas roll central.