Säkerhetsstrategi för samhället (YTS)

Vad är Säkerhetsstrategin för samhället 2017?

Säkerhetsstrategin för samhället 2017 är ett principbeslut av statsrådet som harmoniserar de nationella principerna för beredskapen och styr förvaltningsområdenas beredskap.

I strategins första del presenteras en samarbetsmodell som utgångspunkt för beredskapen och agerandet i olika störningssituationer i Finland. Den andra delen styr beredskapen inom statsrådets förvaltningsområden.

Övergripande säkerhet är en samarbetsmodell, en ram för det vi gör tillsammans. Modellen beskrivs i säkerhetsstrategin för samhället, som anger de grundläggande principerna för samhällets beredskap. Enligt samarbetsmodellen ska aktörerna dela och analysera information som gäller säkerheten. De planerar och övar tillsammans. En viktig del av beredskapsarbetet är att vara förutseende: då kan framtidens säkerhetsutmaningar mötas och förebyggas.

Säkerhetsstrategin för samhället har utarbetats i ett vidsträckt samarbete med beaktande av alla aktörers synpunkter. Den övergripande säkerheten skapas genom samarbete mellan myndigheterna, näringslivet, organisationerna och medborgarna. Varje förvaltningsområde svarar för verkställandet av strategin i överenstämmelse med sin behörighet. Säkerhetskommittén följer upp verkställandet och samordnar utvecklandet av samverkan i samarbete med ministeriernas beredskapschefer.

Principerna i säkerhetsstrategin för samhället omfattar beredskapen i olika störningssituationer eller undantagsförhållanden. Den finländska samarbetsmodellen för övergripande säkerhet är unik på ett internationellt plan och högt värderad. I strategin definieras samhällets vitala funktioner, dvs. de basfunktioner som ska kunna garanteras i alla förhållanden och på alla verksamhetsnivåer. Den andra delen av strategin drar upp riktlinjer för ministeriernas uppgifter och ansvarsområden inom beredskap.

Myndigheter, organisationer och representanter för näringslivet har tillsammans deltagit i utarbetandet av strategin. Också medborgarna har fått delta och komma med idéer.

Ladda Säkerhetsstrategin för samhället 2017 här

YTS-uppdatering

Läs mer >>

Vitala funktioner

Samhällets vitala funktioner utgörs av de element som håller hjulen snurrande för en trygg vardag – exempelvis ett fungerande rättsväsende, tillräcklig gränsbevakning, en smidig trafik och en ren livsmiljö.

Läs mer >>

 

Hot

Det finska samhället är synnerligen tryggt. Trots det uppkommer också under normala förhållanden störningssituationer som allvarligt kan påverka många finländares liv.

Läs mer >>

 

Framförhållning och beredskap

Säkerhetshoten mot det finländska samhället har vidsträckta konsekvenser.

Läs mer >>

 

Säkerhetsaktörer

Styrkan hos den finländska samarbetsmodellen för övergripande säkerhet är att den omfattar alla nivåer och aktörer i samhället.

Läs mer >>