Medlemmar

Säkerhetskommittén

Ordförande

Kanslichef Jukka Juusti, försvarsministeriet
Statssekreterare Henrik Haapajärvi, statsrådets kansli

Medlemmar

Kanslichef Jukka Siukosaari, republikens presidents kansli
Statssekreterare Matti Anttonen, utrikesministeriet
Kanslichef Pekka Timonen, justitieministeriet
Kanslichef Kirsi Pimiä, inrikesministeriet
Statssekreterare Juha Majanen, finansministeriet
Kanslichef Anita Lehikoinen, undervisnings- och kulturministeriet
Kanslichef Jaana Husu-Kallio, jord- och skogsbruksministeriet
Kanslichef Harri Pursiainen, kommunikationsministeriet
Kanslichef Raimo Luoma, arbets- och näringsministeriet
Kanslichef Kirsi Varhila, social- och hälsovårdsministeriet
Kanslichef Juhani Damski, miljöministeriet
Räddningsöverdirektör Kimmo Kohvakka, inrikesministeriet
Polisöverdirektör Seppo Kolehmainen, Polisstyrelsen
Chefen för huvudstaben, generallöjtnant Eero Pyötsiä, Försvarsmakten
Chefen för Gränsbevakningsväsendet, generalmajor Pasi Kostamovaara
Generaldirektör Hannu Mäkinen, Tullen
Direktör Janne Känkänen, Försörjningsberedskapscentralen
Chef Antti Pelttari, Skyddspolisen

Sakkunniga

Statssekreteraren för EU-ärenden, Kare Halonen, statsrådets kansli
Statsrådets kommunikationsdirektör, Päivi Anttikoski, statsrådets kansli
Ordförande Jukka Ruusunen, försörjningsberedskapsrådet
Ordförande Mika Hannula, Försvarsutbildningsföreningen MPK

Beredskapssekreterare och beredskapschefer

Varje ministerium har en utsedd beredskapschef i huvud- eller bisyssla. Beredskapschefen biträder ministeriets kanslichef i ärenden som gäller beredskap och säkerhet. Respektive ministerium bestämmer beredskapschefens uppgifter,

som bl.a. omfattar förvaltningsområdets planering, reservering av material och personalutbildning i anknytning till beredskap. Beredskapschefen ansvarar för förvaltningsområdets säkerhetsarbete och beredskapsarrangemang så att dessa bildar en sammanhållen helhet och ser till att beredskapsarrangemangen samordnas med andra förvaltningsområden. Beredskapschefen deltar som sakkunnig i beredskapsövningar och andra utbildningar inom förvaltningsområdet.

Ministeriernas beredskapschefer möts regelbundet för att samordna beredskapsfrågor mellan olika förvaltningsområden. Utöver ministerierna ingår sakkunniga från olika inrättningar och ämbetsverk efter behov i sammansättningen av beredskapschefsmötena. Vid eventuella störningar kan beredskapscheferna sammankallas till ett extra möte i syfte att hitta alla möjligheter för de övriga myndigheterna att stödja det krisledningsansvariga förvaltningsområdet. Statsrådets säkerhetsdirektör är ordförande för beredskapschefsmötet. Säkerhetskommitténs sekretariat fungerar som mötessekretariat.

Varje ministerium har en utsedd beredskapssekreterare i huvud- eller bisyssla. Respektive ministerium bestämmer beredskapssekreterarens uppgifter. Beredskapssekreteraren bistår beredskapschefen och verkar i förvaltningsområdets beredskapsorganisation.

Utöver ministerierna ingår sakkunniga från olika inrättningar och ämbetsverk efter behov i sammansättningen av beredskapssekreterarmötena. Vid mötena förbereds tväradministrativa beredskapshelheter. Säkerhetskommitténs generalsekreterare fungerar som ordförande för beredskapssekreterarmötet och Säkerhetskommitténs sekretariat som mötessekretariat.