Medlemmar

Säkerhetskommittén

Ordförande

Kanslichef, försvarsministeriet
Statssekreterare, statsrådets kansli

Medlemmar

Kanslichef, republikens presidents kansli
Statssekreterare, utrikesministeriet
Kanslichef, justitieministeriet
Kanslichef, inrikesministeriet
Statssekreterare, finansministeriet
Kanslichef, undervisnings- och kulturministeriet
Kanslichef, jord- och skogsbruksministeriet
Kanslichef, kommunikationsministeriet
Kanslichef, arbets- och näringsministeriet
Kanslichef, social- och hälsovårdsministeriet
Kanslichef, miljöministeriet
Räddningsöverdirektör, inrikesministeriet
Polisöverdirektör, Polisstyrelsen
Chefen för huvudstaben, Försvarsmakten
Chefen för Gränsbevakningsväsendet
Generaldirektör, Tullen
Direktör, Försörjningsberedskapscentralen
Chef, Skyddspolisen

Sakkunniga

Statssekreteraren för EU-ärenden, statsrådets kansli
Statsrådets kommunikationsdirektör, statsrådets kansli
Ordförande, försörjningsberedskapsrådet
Styrelseordförande, Räddningsbranschens Centralorganisation

Beredskapssekreterare och beredskapschefer

Varje ministerium har en utsedd beredskapschef i huvud- eller bisyssla. Beredskapschefen biträder ministeriets kanslichef i ärenden som gäller beredskap och säkerhet. Respektive ministerium bestämmer beredskapschefens uppgifter,

som bl.a. omfattar förvaltningsområdets planering, reservering av material och personalutbildning i anknytning till beredskap. Beredskapschefen ansvarar för förvaltningsområdets säkerhetsarbete och beredskapsarrangemang så att dessa bildar en sammanhållen helhet och ser till att beredskapsarrangemangen samordnas med andra förvaltningsområden. Beredskapschefen deltar som sakkunnig i beredskapsövningar och andra utbildningar inom förvaltningsområdet.

Ministeriernas beredskapschefer möts regelbundet för att samordna beredskapsfrågor mellan olika förvaltningsområden. Utöver ministerierna ingår sakkunniga från olika inrättningar och ämbetsverk efter behov i sammansättningen av beredskapschefsmötena. Vid eventuella störningar kan beredskapscheferna sammankallas till ett extra möte i syfte att hitta alla möjligheter för de övriga myndigheterna att stödja det krisledningsansvariga förvaltningsområdet. Statsrådets säkerhetsdirektör är ordförande för beredskapschefsmötet.

Varje ministerium har en utsedd beredskapssekreterare i huvud- eller bisyssla. Respektive ministerium bestämmer beredskapssekreterarens uppgifter. Beredskapssekreteraren bistår beredskapschefen och verkar i förvaltningsområdets beredskapsorganisation.

Utöver ministerierna ingår sakkunniga från olika inrättningar och ämbetsverk efter behov i sammansättningen av beredskapssekreterarmötena. Vid mötena förbereds tväradministrativa beredskapshelheter.