Vitala funktioner

Samhällets vitala funktioner utgörs av de element som håller hjulen snurrande för en trygg vardag – exempelvis ett fungerande rättsväsende, tillräcklig gränsbevakning, en smidig trafik och en ren livsmiljö. När samhällets basfunktioner är i skick, kan man återgå till ett normalt liv efter kriser utan att grunden för hela samhället rubbas. Betydelsen av de vitala funktionerna märker man om något går riktigt snett: exempel då ett omfattande elavbrott eller en storolycka inträffar.

Samhällets vitala funktioner ska tryggas i alla situationer, både i normala förhållanden och i kriser. I säkerhetsstrategin har de vitala funktionerna tagits som utgångspunkt för beredskapsarbetet. Strategin anger följande vitala funktioner:

  • Ledning: Ledning är en vital funktion, som ligger till grund för tryggandet av andra funktioner. Ledningsförmågan måste kunna tryggas i samtliga situationer och på alla verksamhetsnivåer. Effektiv hantering av störningssituationer förutsätter nära samarbete mellan ledning, lägesbild och kommunikation.
  • Internationella frågor och EU-verksamhet: Den internationella verksamheten sträcker sig till alla nivåer och områden av det finländska samhället. Att möjliggöra internationellt samarbete och vara med och förebygga kriser är en etablerad del av tryggandet av samhällets övriga vitala funktioner. EU:s säkerhetssamarbete utgör en etablerad del av förvaltningsområdenas säkerhetsplanering.
  • Försvarsförmåga: Finlands självständighet och territoriella integritet tryggas genom att vi upprätthåller och utvecklar en försvarsförmåga som är anpassad till säkerhetsmiljön. Det främsta syftet med att utveckla och upprätthålla Finlands försvarsförmåga är att skapa en förebyggande tröskel mot användande av eller hot om militärt våld mot Finland. Vid behov avvärjs militära hot mot Finland genom militära maktmedel.
  • Den inre säkerheten: Genom upprätthållande av den inre säkerheten kan brott, olyckor, miljöskador, motsvarande störningar och andra hot mot Finland och den finländska befolkningen förebyggas och avvärjas samt följderna av dessa hanteras. Nära samarbete mellan andra nationella och internationella myndigheter, Europeiska unionen och andra aktörer på samtliga förvaltningsnivåer stödjer detta arbete.
  • Ekonomi, infrastruktur och försörjningsberedskap: Ekonomin, infrastrukturen och försörjningsberedskapen tryggas för att ordna den finansiering och övriga resurser som behövs för att upprätthålla vitala funktioner. Inhemsk och internationell infrastruktur, organisationer, strukturer och processer som är nödvändiga för de vitala funktionerna tryggas.
  • Befolkningens handlingsförmåga och service: Befolkningens handlingsförmåga och välfärd säkras genom att viktig basservice upprätthålls. Den bidrar till att befolkningen klarar sig på egen hand i alla situationer.
  • Mental kristålighet: Med mental kristålighet avses individers, sammanslutningars och samhällets samt nationens förmåga att utstå den mentala press som krissituationer orsakar och klara av effekterna av den. God mental kristålighet underlättar återhämtningen efter kriser.