Säkerhetskommittén

Säkerhetskommittén bistår statsrådet och ministerierna i vittomfattande frågor som rör den övergripande säkerheten. Kommittén bevakar hur samhället och Finlands säkerhetsmiljö utvecklas samt koordinerar den föregripande beredskapen inom övergripande säkerhet. Bestämmelser om Säkerhetskommitténs uppgifter och verksamhetsprinciper finns i statsrådets förordning om Säkerhetskommittén (77/2013). Säkerhetskommittén består av 19 medlemmar och fem sakkunniga från olika förvaltningsområden, myndigheter och näringslivssektorer. Den inledde sin verksamhet i februari 2013.

Säkerhetskommittén sammanträder ungefär en gång i månaden. Dessutom arrangerar kommittén seminarier och utfrågningar tillsammans med organisationer, näringslivet och andra samarbetsparter med målet att väcka debatt och samla in kunskap som krävs för beslutsfattandet. Kommittén bereder utlåtanden och rekommendationer i ärenden som anknyter till den övergripande säkerheten, i allmänhet på begäran av det ansvariga ministeriet eller någon annan kommittémedlem. Exempel på kommitténs verksamhet är strategin för cybersäkerheten i Finland och dess verkställighetsprogram, vilka togs fram under kommitténs ledning.