Säkerhetskommittén

Vad är säkerhetskommittén?

Säkerhetskommittén bistår statsrådet och ministerierna i vittomfattande frågor som rör den övergripande säkerheten. Kommittén bevakar hur samhället och Finlands säkerhetsmiljö utvecklas samt koordinerar den föregripande beredskapen inom övergripande säkerhet. Bestämmelser om Säkerhetskommitténs uppgifter och verksamhetsprinciper finns i statsrådets förordning om Säkerhetskommittén (77/2013). Säkerhetskommittén består av 20 medlemmar och fyra sakkunniga från olika förvaltningsområden, myndigheter och näringslivssektorer. Kommittén inledde sin verksamhet i februari 2013.

Den övergripande säkerhetens grunder

Säkerhetsstrategin för samhället har senast uppdaterats år 2017. Målen för verkställandet av strategin, statsrådets principsbeslut om övergripande säkerhet, linjedragningarna i utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelsen och regeringsprogrammet är kommitténs viktigaste styrdokument. Ansvarsfördelningen och uppgifterna som berör samhällets beredskap baserar sig på lagstiftningen.

Säkerhetskommitténs verksamhet

Säkerhetskommittén sammanträder ungefär en gång i månaden. Dessutom arrangerar kommittén seminarier och utfrågningar tillsammans med organisationer, näringslivet och andra samarbetsparter med målet att väcka debatt och samla in kunskap som krävs för beslutsfattandet. Kommittén bereder utlåtanden och rekommendationer i ärenden som anknyter till den övergripande säkerheten, i allmänhet på begäran av det ansvariga ministeriet eller någon annan kommittémedlem. Exempel på kommitténs verksamhet är strategin för cybersäkerheten i Finland och dess verkställighetsprogram, vilka togs fram under kommitténs ledning.