Säkerhetsaktörer

Styrkan hos den finländska samarbetsmodellen för övergripande säkerhet är att den omfattar alla nivåer och aktörer i samhället. Förutom statsförvaltningen, myndigheterna, näringslivet, landskapen och kommunerna utgör universitet och forskningsinstitut, organisationer, sammanslutningar och individer ett nätverk för den övergripande säkerheten där man smidigt kan dela information, ställa upp gemensamma mål och engagera sig i samarbetet. Enligt denna tankemodell är alla som deltar i ledd säkerhetsverksamhet eller i dess fasta stödfunktioner säkerhetsaktörer. Även enskilda medborgare spelar en viktig roll när det gäller egen beredskap och att stärka samhällets kristålighet.

Den offentliga förvaltningen, myndigheterna samt universiteten och forskningsinstituten spelar en viktig roll i beredningen av lagstiftning som gäller beredskap, styrning och utvecklande av beredskapen samt genomförande av beredskapsåtgärder. Näringslivet spelar en allt viktigare roll för beredskapen. Till följd av näringslivets växande roll blir det allt viktigare att säkerställa kontinuiteten i företagens egen verksamhet. I Finland koordineras näringslivets beredskap av Försörjningsberedskapscentralen under arbets- och näringsministeriets styrning.

Organisationerna spelar en viktig roll för beredskapen vid olyckor och störningssituationer. Olika organisationer tillhandahåller tjänster, koordinerar frivilligas deltagande i myndighetsstödjande verksamhet och upprätthåller specialkompetens inom beredskapsverksamhet. Organisationerna kanaliserar, leder och koordinerar också icke-organisationstillhöriga medborgares hjälpvillighet till olika hjälpuppgifter.

Förutom organisationerna är även aktiva medborgare en viktig del av ett kriståligt samhälle. Individer är allt viktigare säkerhetsaktörer i fråga om sina val och sitt agerande som familjemedlemmar och medlemmar i lokalsamhället. Individens kunskaper, färdigheter och säkerhetsförstärkande attityd utgör grunden för samhällets resiliens, dvs. motståndskraft.

Med samordning av frivilligverksamhet avses att främja samarbetet mellan myndigheter, förvaltningsområden och organisationer. I praktiken innebär det exempelvis gemensamma avtal, utbildnings- och övningsverksamhet, beredskapsplanering och beaktande av organisationernas roll i beredskapen. I beredskapen utnyttjas organisationsverksamhetens smidighet och möjligheter att utvidga verksamheten till att även omfatta uppgifter som faller mellan myndigheternas ansvarsområden.

I kommunernas beredskap beaktas kommunens utlagda tjänster och samarbetet med näringslivet och organisationerna. Olika organisationer, avtalssammanslutningar och frivilligsektorn utför säkerhetsfunktioner på ett betydande sätt och bidrar därmed på bred basis till hela samhällets beredskap. Förvaltningsområdena och myndigheterna beaktar organisationernas resurser och beredskap på riksomfattande, regional och lokal nivå. I Finland koordineras näringslivets beredskap av Försörjningsberedskapscentralen under styrning av arbets- och näringsministeriet.

Ytterligare information om samarbetet kring den övergripande säkerheten hittar du på sidan Samarbete.