Verksamhet och uppgifter

Säkerhetskommittén hjälper statsrådet och ministerierna i ärenden som berör övergripande säkerhet. Kommittén övervakar utvecklingen av Finlands säkerhetsmiljö och samhälle, och samordnar förebyggande beredskap kring övergripande säkerhet. Säkerhetskommitténs uppgifter och verksamhetsprinciper fastställs i Statsrådets förordning om Säkerhetskommittén (77/2013).

Säkerhetskommittén består av totalt 20 medlemmar och fyra experter från olika förvaltnings, myndigheter och industri. Säkerhetskommittén trädde i drift i februari 2013.

Säkerhetskommittén sammanträder ungefär en gång i månaden. Dessutom organiserar kommittén seminarier och utfrågningar med icke-statliga organisationer, aktörer i näringslivet och andra intressenter, i syfte att stimulera debatt och samla in den information som krävs för att förbättra samhällets säkerhet. Kommittén utarbetar yttranden och rekommendationer i frågor som rör allmän säkerhet, vanligtvis på begäran av ett ansvarigt ministerium eller en annan medlem av kommittén. Exempel på produkter som skapats under kommitténs vägledning är den finska cybersäkerhetsstrategin och dess implementeringsprogram.

Säkerhetskommittén är ett permanent och brett baserat samarbetsorgan i föregripande beredskap inom den övergripande säkerheten. Säkerhetskommittén är verksam i anslutning till försvarsministeriet, och har till uppgift att bistå statsrådet och ministerierna. Säkerhetskommittén fungerar vid behov som sakkunnigorgan i samband med olika störningssituationer i samhället.

Säkerhetskommittén fortsätter det arbete som den tidigare Säkerhets- och försvarskommittén utförde inom övergripande säkerhet och beredskap. Säkerhetskommittén svarar för säkerhetsstrategin för samhället, där syftet är att samordna statens, kommunernas, organisationernas och näringslivets beredskap i olika säkerhetssituationer. Kommittén följer också upp och samordnar verkställandet av den nya cybersäkerhetsstrategin.