Statsförvaltning

Stadtsrådet http://valtioneuvosto.fi/sv/forstasidan

Försvarsministeriet http://www.defmin.fi/sv

Inrikesministeriet http://intermin.fi/sv/framsida

Utrikesministeriet http://formin.finland.fi/public/default.aspx?culture=sv-FI&contentlan=3

Kommunikationsministeriet https://www.lvm.fi/sv/framsida

Social- och hälsovårdsministeriet http://stm.fi/sv/framsida

Justitieministeriet http://oikeusministerio.fi/sv/framsida

Finansministeriet http://vm.fi/sv/framsida

Undervisnings- och kulturministeriet http://minedu.fi/sv/framsida

Jord- och skogsbruksministeriet  http://mmm.fi/sv/framsida?p_p_id=missinglanguageversionnotification_WAR_languageversiontoolportlet&_missinglanguageversionnotification_WAR_languageversiontoolportlet_missingLanguageVersion=1

Arbets- och näringsministeriet http://tem.fi/sv/framsida

MIljöministeriet http://www.ym.fi/sv-FI

 

Försörjningsberedskapscentralen https://www.se.nesa.fi/

Polisen https://www.poliisi.fi/

Gränsbevakningsväsendet http://www.raja.fi/

Tull http://tulli.fi/sv/framsidan