YTS-uppdatering

Säkerhetsstrategin för samhället 2017 är ett principbeslut av statsrådet som harmoniserar de nationella principerna för beredskapen och styr förvaltningsområdenas beredskap.

I strategins första del presenteras en samarbetsmodell som utgångspunkt för beredskapen och agerandet i olika störningssituationer i Finland. Den andra delen styr beredskapen inom statsrådets förvaltningsområden.

Övergripande säkerhet är en samarbetsmodell, en ram för det vi gör tillsammans. Modellen beskrivs i säkerhetsstrategin för samhället, som anger de grundläggande principerna för samhällets beredskap. Enligt samarbetsmodellen ska aktörerna dela och analysera information som gäller säkerheten. De planerar och övar tillsammans. En viktig del av beredskapsarbetet är att vara förutseende: då kan framtidens säkerhetsutmaningar mötas och förebyggas.

Säkerhetsstrategin för samhället har utarbetats i ett vidsträckt samarbete med beaktande av alla aktörers synpunkter. Den övergripande säkerheten skapas genom samarbete mellan myndigheterna, näringslivet, organisationerna och medborgarna. Varje förvaltningsområde svarar för verkställandet av strategin i överenstämmelse med sin behörighet. Säkerhetskommittén följer upp verkställandet och samordnar utvecklandet av samverkan i samarbete med ministeriernas beredskapschefer.

Principerna i säkerhetsstrategin för samhället omfattar beredskapen i olika störningssituationer eller undantagsförhållanden. Den finländska samarbetsmodellen för övergripande säkerhet är unik på ett internationellt plan och högt värderad. I strategin definieras samhällets vitala funktioner, dvs. de basfunktioner som ska kunna garanteras i alla förhållanden och på alla verksamhetsnivåer. Den andra delen av strategin drar upp riktlinjer för ministeriernas uppgifter och ansvarsområden inom beredskap.

Myndigheter, organisationer och representanter för näringslivet har tillsammans deltagit i utarbetandet av strategin. Också medborgarna har fått delta och komma med idéer.

 

Process för YTS2017-uppdateringen

Säkerhetskommittén ansvarar för uppdatering av säkerhetsstrategin. Den nya säkerhetsstrategin för samhället antogs genom statsrådets principbeslut 2.11.2017. Uppdateringen av strategin började våren 2016 och i processen medverkade såväl myndigheter och näringsliv som organisationer och medborgare.

Den förra strategin var från 2010. Innan dess uppdaterades principerna för samhällets beredskap 2003 och 2006 i Strategin för tryggande av samhällets vitala funktioner.