Grafiikka: Turvallisuuskomitean logo

Terveysturvallisuuden arviointi on kokonaisturvallisuuden arviointia

Tartuntataudit ja muut luonnollisesti syntyneet, vahingossa tai tahallisesti aiheutuneet terveyteen vaikuttavat uhkat eivät tunne valtioiden rajoja. Kauppa, matkailu ja tietoliikenne sitovat meidät maailmanlaajuisesti yhteen tiiviimmin kuin koskaan. Muuttuvat elinympäristöt altistavat ihmiset yhä useammin eläinperäisille taudinaiheuttajille, kuten influenssat sekä MERS-, Ebola- ja Zika -epidemiat ovat osoittaneet. Ihmisten, eläinten ja ympäristön terveys kietoutuvat niin puolustukseen, infrastruktuuriin kuin talouteen. Ne vaikuttavat laajasti koko yhteiskunnan turvallisuuteen.

Vuosien 2014 – 2015 Ebola-epidemia kiinnitti kansainvälisen huomion siihen, kuinka puutteellinen globaali valmiutemme vastata terveysuhkatilanteisiin on, jollei kaikkien maiden kapasiteetti ennaltaehkäistä, havaita ja torjua terveysuhkia ole riittävällä tasolla. Terveysturvallisuus on noussut korkealle poliittiselle agendalle. Maat ovat yhä vahvemmin sitoutuneita täyttämään WHO:n kansainvälisen terveyssäännöstön, Sendain sopimuksen (Sendai Framework for Disaster Risk Reducation) ja maiden terveysjärjestelmien vahvistamiseen keskittyvän Agenda 2030 -alatavoitteen asettamat vaatimukset. Kohtaamme väistämättä rajat ylittäviä terveysuhkatilanteita. Kyse on siitä, kuinka hyvin olemme valmistautuneita niihin.

WHO otti helmikuussa 2016 käyttöönsä ulkoisten arviointien (Joint External Evaluation, JEE) mekanismin, jonka avulla eri maiden asiantuntijoista muodostettu poikkihallinnollinen tiimi arvioi kansainvälisen terveyssäännöstön toimeenpanoa. Arviointi on vapaaehtoinen, ja siitä koostettu raportti on julkinen. Maailmanlaajuista kiinnostusta arviointia kohtaan voidaan luonnehtia historialliseksi: runsaan vuoden kuluessa arviointi on toteutettu yli 30 maassa, ja kymmenet maat ovat ilmoittautuneet vapaaehtoisiksi. Nyt on Suomen vuoro.

Tänään työnsä aloittavan ulkoisen arviointitiimin työ tuottaa arvokasta, riippumatonta tietoa Suomen kokonaisturvallisuuden vahvistamiseksi. Arviointitiimi käy yhdessä itsearvioinnin toteuttaneiden suomalaisasiantuntijoiden kanssa läpi 19 teknistä osa-aluetta, ja tulokset julkistetaan arviointiviikon päätteeksi. Ulkoisen tiimin antamat suositukset toimivat pohjana, kun laadimme kansallisen toimintasuunnitelman havaittujen puutteiden kehittämiseksi.

Suomi on työskennellyt viime vuodet aktiivisesti kansainvälisen terveysturvallisuuden edistämiseksi eri foorumeilla. Olemme toimineet kansainvälisen terveysturvallisuusohjelman ohjausryhmän puheenjohtajana ja jäsenenä. Parhaillaan johdamme maat, järjestöt, kehityspankit ja muut toimijat yhteen kokoavaa JEE-Allianssia, joka tukee ulkoisten arviointien toteuttamista ja niiden perusteella tehtävien maasuunnitelmien laadintaa ja toimeenpanoa. Työtä on tehty sosiaali- ja terveysministeriön, puolustusministeriön, ulkoasiainministeriön, maa- ja metsätalousministeriön sekä sisäministeriön hallinnonalojen edustajista koostuvan poikkihallinnollisen tiimin voimin. Yhteistyö on ollut globaalisti vaikuttavaa; olemme olleet enemmän kuin viiden sektorin summa. Itsearvioinnin aikana on huomattu tarve ottaa tiiviimmin mukaan myös liikenne- ja viestintäministeriö.

Suomalaisittain kirjainyhdistelmä ”jee” herättää mielikuvan onnistumisesta. Se on keskinäisen kannustuksen, positiivisen hengen ja tavoitteiden saavuttamisen merkki. Yhdessä oppiminen ja yhteen hiileen puhaltaminen ovat olleet keskeisiä elementtejä niin kansainvälisessä työssä kuin Suomen terveysturvallisuuden arvioinnin itsearviointiosuudessa, ja ne ovat sitä varmasti myös arviointiviikon ajan ja sen jälkeen. Yhdessä voimme hyödyntää ainutlaatuisen tilaisuuden kehittää maiden ja hallinnonalojen rajat ylittävien terveysuhkatilanteiden ehkäisemistä, havaitsemista ja torjuntaa osana ainutlaatuista kokonaisturvallisuuden kansallista kehystämme. Tämän yhteistyön summa voi olla korvaamaton.

 

Kansliapäällikkö

Päivi Sillanaukee

Sosiaali- ja terveysministeriö