Turvallisuuskomitean suositus alueellisen ja paikallisen varautumisen yhteensovittamisen edistämiseksi

 

Turvallisuuskomitea antoi 22.6. suosituksen alueellisen ja paikallisen varautumisen yhteensovittamisen edistämiseksi (Valtioneuvoston asetus Turvallisuuskomiteasta 77/2013).

Turvallisuuskomitea suosittaa alueellisia ja paikallisia toimijoita varmistamaan valmiussuunnitelmiensa ajantasaisuus, yhteensovittaminen ja varautumisen järjestelynsä vallitsevassa turvallisuuspoliittisessa tilanteessa, toimeenpantaessa hyvinvointialueuudistusta sekä suunniteltaessa muuta aluehallinnon rakenteiden uudistamista.

Erityinen huomio on kiinnitettävä kuntien varautumistyön tukemiseen muutostilanteessa sekä varautumissuunnitelmien yhteensovittamisessa. Ratkaisut voivat olla alueellisesti eroavia, mutta kaikissa tilanteissa tulisi varmistua, että tukeutumismahdollisuudet ovat kaikkien toimijoiden tiedossa. Käytössä olevien varautumisfoorumeiden hyödyntämistä parhaiden käytäntöjen jakamiseen alueellisesti ja valtakunnallisesti tulee tehostaa.

Alueellisesti ja paikallisesti tulee huomioida mahdolliset erityispiirteet kansalaisten varautumiseen liittyen sekä järjestöjen roolin kehittämismahdollisuudet ja -edellytykset viranomaistoiminnan tukena. Elinkeinoelämän varautuminen on yhteensovitettava alueellisesti ja paikallisesti kokonaisturvallisuuden yhteistoimintamallin mukaisesti.

Alueellisten varautumisjärjestelyiden ja tilannekuvatoimintojen toimivuus ja yhteensopivuus on tarpeen testata harjoitustoiminnalla, jossa huomioidaan laaja-alaisesti eri uhkamallit. Toimijoiden valmiuksia parannetaan tehostetulla koulutustoiminnalla koko yhteiskunta huomioiden. Uudet varautumistoimijat (mukaan lukien luottamustoimijoiden hoitajat) on koulutettava ja perehdytettävä tehtäviinsä.

Valtioneuvostotasolla seurataan muutoksen toimeenpanoa ja tarvittaessa annetaan toimintaa yhtenäistävää ja tukevaa ohjausta. Tarvittaessa alueellisen ja paikallisen varautumisen kehittämiseksi on arvioitava myös lainsäädännön muutostarpeita tehtävien ja vastuiden selkiyttämiseksi. Tulevaisuudessa tulisi harkita nykyisten alueellisten valmius- ja turvallisuusfoorumeiden roolin yhtenäistämistä ja kehittämistä huomioiden maantieteelliset vastuualueet. Alueellisen ja paikallisen varautumisen kehittäminen edellyttää koko yhteiskunnan poikkileikkaavaa ja yhteensovittavaa toimintamallia myös jatkossa.