Suomen kyberturvallisuusstrategia 2019

Uusi kyberturvallisuusstrategia vastaa toimintaympäristön muutokseen

Valtioneuvosto on 3.10.2019 yleisistunnossaan hyväksynyt periaatepäätöksen Suomen kyberturvallisuusstrategiasta. Kyberturvallisuusstrategiassa 2019 asetetaan keskeisimmät kansalliset tavoitteet kybertoimintaympäristön kehittämiseksi ja siihen liittyvien elintärkeiden toimintojen turvaamiseksi. Strategian uudistaminen ja toimeenpano perustuvat hallitusohjelmakirjaukseen.

Periaatepäätöksen kolme strategista linjausta ovat kansainvälinen yhteistyö, kyberturvallisuuden johtamisen, suunnittelun ja varautumisen parempi koordinaatio sekä kyberturvallisuuden osaamisen kehittäminen. Kyberturvallisuuden voimavarojen kohdentamista ja yhteistoimintaa parantaa hallituskausien yli ulottuva kyberturvallisuuden kehittämisohjelma. Ohjelma konkretisoi kansallisia linjauksia sekä selkiyttää hankkeiden, tutkimuksen ja kehittämisohjelmien kokonaiskuvaa. Kyberturvallisuuden kansallista kehittämistä koordinoimaan perustetaan liikenne- ja viestintäministeriöön kyberturvallisuusjohtajan tehtävä.

Uusi kyberturvallisuusstrategia nojautuu Suomen kyberturvallisuusstrategian 2013 yleisiin periaatteisiin. Strategia ja sen toimeenpano ovat myös osa EU:n kyberturvallisuusstrategian toimeenpanoa.  Kyberturvallisuusstrategian päivittämistarpeeseen ovat vaikuttaneet toimintaympäristössä tapahtuneet merkittävät muutokset ja kansallisessa toiminnassa havaitut kehittämiskohteet.

Suomen kyberturvallisuusstrategia 2019