Strategi för cybersäkerheten i Finland 2019

 

Den nya strategin för cybersäkerheten reagerar på förändringar i omvärlden

Statsrådet har vid sitt allmänna sammanträde den 3 oktober 2019 godkänt ett principbeslut om strategin för cybersäkerheten i Finland. I strategin för cybersäkerheten 2019 ställs de viktigaste nationella målen upp för utvecklingen av cybermiljön och säkerställandet av de vitala funktioner som anknyter till den. Revideringen och genomförandet av strategin grundar sig på en skrivning i regeringsprogrammet.

De tre strategiska riktlinjerna i principbeslutet är internationellt samarbete, ledning av cybersäkerhet, förbättrad samordning av planering och beredskap samt utveckling av kompetens inom cybersäkerhet. Dimensioneringen av resurser för cybersäkerheten och samarbetet förbättras av utvecklingsprogrammet för cybersäkerheten som sträcker sig över regeringsperioderna. Programmet konkretiserar de nationella riktlinjerna och gör helhetsbilden av projekt, forskning och utvecklingsprogram tydligare. För samordning av den nationella utvecklingen av cybersäkerheten inrättas en befattning som cybersäkerhetsdirektör vid kommunikationsministeriet.

Den nya strategin för cybersäkerheten baserar sig på de allmänna principerna i strategin för cybersäkerheten i Finland 2013. Strategin och genomförandet av den är också en del av genomförandet av EU:s cybersäkerhetsstrategi. Behovet av att uppdatera cybersäkerhetsstrategin härleder sig från de betydande förändringar som skett i verksamhetsmiljön och från de utvecklingsområden som identifierats i den nationella verksamheten.

Strategi för cybersäkerheten i Finland

Beredskapsarbetet till stöd för ett tryggt riksdagsval var framgångsrikt

I juni 2018 tillsatte justitieministeriet ett utbildningsprojekt om valpåverkan som fick i uppgift att sköta utbildning och kartläggning av samordningen mellan myndigheterna. Enligt projektets slutrapport var beredskapsarbetet till stöd för ett tryggt riksdagsval framgångsrikt. Det observerades inte heller några betydande försök till störning under valen.

I slutrapporten läggs det fram flera utvecklingsförslag som ska förbättra de praktiska arrangemangen för myndighetssamarbetet, fördjupa forskningskompetensen i fråga om sociala medier och trygga mångsidig information till medborgarna. Arbetsgruppen föreslår bland annat att valsystemet bör integreras i den kritiska infrastrukturen och att utbildning i valpåverkan bör bli en permanent del av utbildningen av valfunktionärer. Ett viktigt utvecklingsobjekt är också myndigheternas fördjupade informationstekniska kompetens, eftersom sociala medier och tillhörande algoritmer, maskininlärning och artificiell intelligens just nu genomgår en omvälvande förändring som har stor inverkan på hur informationen till medborgarna väljs ut.

Ytterligare information om slutrapporten ges av Arto Jääskeläinen, valdirektör på justitieministeriet, tfn 0295 1 50128.

Du kan bekanta dig med slutrapporten för utbildningsprojektet om valpåverkan här. (Referat på svenska)

Strategi för Cybersäkerheten

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott beslöt vid sitt gemensamma sammanträde den 8 mars 2011 inleda utarbetandet av en nationell cybersäkerhetsstrategi som en del av verkställandet av en säkerhetsstrategi för samhället. Strategin för cybersäkerheten i Finland har utarbetats av en tväradministrativ arbetsgrupp under ledning av Sitras överombudsman Mikko Kosonen. I arbetsgruppen var utöver myndigheterna också näringslivet starkt representerat.

Genom cybersäkerhetsstrategin skapas gemensam förståelse för cybersäkerheten och förstärks den övergripande säkerheten. I strategin beskrivs en vision om, en handlingsmodell och strategiska riktlinjer för cybersäkerheten. Med hjälp av riktlinjerna i cybersäkerhetsstrategin och de åtgärder som behövs för att realisera dem kan Finland nationellt hantera både avsiktliga och oavsiktliga skadeverkningar på cyberomgivningen samt bemöta och återhämta sig från dem.

En väl fungerande cyberomgivning är en konkurrensfördel och en möjlighet för Finland. En säker cyberomgivning gör det enklare för individer och företag att planera sin verksamhet, vilket ökar den ekonomiska aktiviteten. En god verksamhetsmiljö gör också Finland mera attraktivt som investeringsobjekt internationellt.

Strategin för cybersäkerheten i Finland inleder planeringen av den beredskap och kontinuitetshantering som förutsätts för att en cybersäkerhet som täcker hela samhället ska kunna åstadkommas. Även i fortsättningen strävar man efter att säkerställa att samhällets vitala funktioner kan tryggas. I en bakgrundspromemoria i anknytning till strategin beskrivs principerna för ledningen av cybersäkerheten och arrangemangen för hanteringen av störningssituationer samt det regelverk som gäller cybersäkerheten och principerna för utarbetandet av ett verkställighetsprogram för cybersäkerhetsstrategin.

Ladda ner här:

Strategi för cybersäkerheten i Finland

Säkerhetsstrategi för samhället

Beredskapen inom de olika förvaltningsområdena samordnas i en säkerhetsstrategi för samhället. Målet med strategin är att säkerställa samhällets funktionsförmåga, bevara finska statens självständighet och främja medborgarnas säkerhet och välfärd.

För att målet ska kunna nås fastställs i säkerhetsstrategin vilka samhällets vitala funktioner är, dvs. de grundläggande funktioner som måste kunna garanteras i alla förhållanden. I den beskrivs också vilka områden av beredskapen de olika ministerierna är ansvariga för och vilken instans som leder tverksamheten vid en kris. För att underlätta beredskapsarbetet har möjliga hotmodeller och störningssituationer presenterats i strategin.

En säkerhetsstrategi för samhället har formen av ett principbeslut av statsrådet, som styr och förenhetligar förvaltningsområdenas beredskap och ger också andra aktörer information om grunderna för beredskapen. Beslut om hur målen för principbeslutet ska realiseras fattas av myndigheterna som också svarar för detta. Strategin uppdateras med några års intervall, den senaste ändringen gjordes år 2010. Då ändrades också namnet på publikationen som tidigare gick under benämningen Strategi för tryggande av samhällets vitala funktioner.

Säkerhetsstrategin utarbetas i samarbete mellan myndigheter, organisationer och representanter för näringslivet. Bevakningen och utvecklandet av den samordnas av säkerhets- och försvarskommittén i samarbete med ministeriernas beredskapschefsmöte.

Här hittar du filer som du kan ladda ner i din egen dator:

Säkerhetsstrategi för samhället, hela texten. Säkerhetsstrategi för samhälle

Säkerhetsstrategi för samhället – sammandrag på svenska Säkerhetsstrategi för samhället (sammandrag)