Vi behövs alla för att säkerställa en god beredskapsnivå i det finländska samhället även i framtiden

Säkerhetskommittén följer genomförandet av Säkerhetsstrategin för samhället och rapporterar årligen till den högsta statsledningen om det. I rapporten bedömer man förändringar i beredskapen och de faktorer som påverkat dem med tanke på de vitala funktionerna och de strategiska uppgifter som hänför sig till dem. Den sammanställs i sektorsövergripande samarbete och med hjälp av näringslivets och organisationernas sakkunskap.

De senaste årens kriser har visat att den finländska modellen för övergripande säkerhet funktionerar, men att det samtidigt finns behov att reagera på kriser. Det pågår flera projekt för att utveckla beredskapen. Genom att samordna och slutföra dessa projekt stärker man modellen för övergripande säkerhet ytterligare.  Det är viktigt att de bildar en helhet. Beredskap med framförhållning och kristida verksamhet är tätt sammanlänkade.

År 2023 genomfördes 86 procent av beredskapsåtgärderna gällande strategiska uppgifter enligt plan. Brister identifierades delvis bland samhällets vitala funktioner i uppgifter som hänför sig till psykisk kristålighet, befolkningens funktionsförmåga och tjänster, inre säkerhet samt ekonomi, infrastruktur och försörjningsberedskap. Enligt den bedömning som Säkerhetskommittén lagt fram i sin rapport fortsätter beredskapsnivån utvecklas i positiv riktning under 2024.

För att utveckla den övergripande säkerheten rekommenderar Säkerhetskommittén åtgärder som hänför sig till säkerhetens helhet och ansvar, internationell kompabilitet, regionalt och lokalt beredskapssamarbete, informationssystem och förbindelser samt medborgarnas deltagande. Dessutom ska man fortsätta genomföra åtgärder för att förbättra personalens ork och tillräcklighet vid fortsatt utmanande säkerhetsläge. Målinriktad kompetensutveckling med hjälp av utbildning och övningar ska tryggas.

Verkställande av observationerna och åtgärdsrekommendationerna i Säkerhetsstrategin för samhället följs upp vid Säkerhetskommitténs sammanträden och andra sektorsövergripande forum för beredskapssamarbete. Dessutom strävar man efter att utnyttja observationerna i rapporten vid planering och genomförande av övningsverksamheten.

Överlag är beredskapen i det finländska samhället i gott skick. De åtgärder som vidtas för att skydda samhällets vitala funktioner är på tillräckligt god nivå och när det gäller de observerade utvecklingsobjekten har det vidtagits nödvändiga åtgärder. Samhällets vitala funktioner tryggas även framöver genom samarbete mellan myndigheter, näringslivet, organisationer och medborgare. Vi alla behövs för att upprätthålla den övergripande säkerheten.

 

Mer information ges av

generalsekreterare Petteri Korvala

tfn 0295 140700

petteri.korvala@gov.fi