Strategi för Cybersäkerheten

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott beslöt vid sitt gemensamma sammanträde den 8 mars 2011 inleda utarbetandet av en nationell cybersäkerhetsstrategi som en del av verkställandet av en säkerhetsstrategi för samhället. Strategin för cybersäkerheten i Finland har utarbetats av en tväradministrativ arbetsgrupp under ledning av Sitras överombudsman Mikko Kosonen. I arbetsgruppen var utöver myndigheterna också näringslivet starkt representerat.

Genom cybersäkerhetsstrategin skapas gemensam förståelse för cybersäkerheten och förstärks den övergripande säkerheten. I strategin beskrivs en vision om, en handlingsmodell och strategiska riktlinjer för cybersäkerheten. Med hjälp av riktlinjerna i cybersäkerhetsstrategin och de åtgärder som behövs för att realisera dem kan Finland nationellt hantera både avsiktliga och oavsiktliga skadeverkningar på cyberomgivningen samt bemöta och återhämta sig från dem.

En väl fungerande cyberomgivning är en konkurrensfördel och en möjlighet för Finland. En säker cyberomgivning gör det enklare för individer och företag att planera sin verksamhet, vilket ökar den ekonomiska aktiviteten. En god verksamhetsmiljö gör också Finland mera attraktivt som investeringsobjekt internationellt.

Strategin för cybersäkerheten i Finland inleder planeringen av den beredskap och kontinuitetshantering som förutsätts för att en cybersäkerhet som täcker hela samhället ska kunna åstadkommas. Även i fortsättningen strävar man efter att säkerställa att samhällets vitala funktioner kan tryggas. I en bakgrundspromemoria i anknytning till strategin beskrivs principerna för ledningen av cybersäkerheten och arrangemangen för hanteringen av störningssituationer samt det regelverk som gäller cybersäkerheten och principerna för utarbetandet av ett verkställighetsprogram för cybersäkerhetsstrategin.

Ladda ner här:

Strategi för cybersäkerheten i Finland