Pressmeddelande: En ordlista om cybersäkerhet finns nu tillgänglig för alla

Säkerhetskommittén sammanträdde måndagen den 11 juni 2018 till sitt femte möte under år 2018. Vid mötet godkändes en ordlista om cybersäkerhet. Den är ett viktigt verktyg såväl för yrkesfolk inom cybersäkerheten som också för andra som är intresserade av ämnet.

Sekretariatet för säkerhetskommittén och Försörjningsberedskapscentralen inledde i maj 2017 tillsammans med Terminologicentralen ett termprojekt som gällde centrala begrepp inom it-säkerheten och cybersäkerheten. Målet med projektet var att klargöra begreppen, harmonisera de finska termerna och ge dem motsvarigheter på främmande språk. Projektet har utgjort en del av verkställigheten av cyberstrategin och det har finansierats av Försörjningsberedskapscentralen.

Sekretariatet för säkerhetskommittén styrde en sakkunniggrupp som hade 13 medlemmar från olika organisationer. Gruppen sammanträdde 13 gånger och under den officiella remissbehandlingen gavs 15 remissyttranden. Slutresultatet är en ordlista om cybersäkerheten, där uppgifter om cirka 80 begrepp som hör till olika temaområden presenteras i form av begreppsdiagram och termer.  Ordlistan upprätthålls i Terminologicentralens termbank och den kommer att uppdateras vid behov.

”Under de senaste decennierna har cybersäkerhetens begreppsapparat varit mycket varierande. Situationen har försvårats av att den internationella begreppsapparaten varierar och ändras samt olika sätt att översätta och använda begreppen”, berättar Sauli Savisalo, chef för infrastrukturavdelningen vid Försörjningsberedskapscentralen.

I takt med att cybersäkerheten ökar i betydelse är det viktigt att förenhetliga den verksamhet som gäller den. Det är viktigt att skapa en ordlista för att man ska kunna prata om de fenomen och saker som hänför sig till cybersäkerheten med samma termer. ”Med en gemensam begreppsapparat försäkrar vi oss om att vi också i detaljerna talar om och avser samma saker. På detta sätt ger den gemensamma verksamheten ett effektivt slutresultat”, summerar Savisalo.

Ordlistan underlättar också den inhemska forskningen och öppnar upp cyberomgivningen för vanligt folk. Det är viktigt att allt flera kan följa den diskussion som anknyter till cybersäkerheten och förstå de termer och begrepp som ofta används i kommunikationen om fenomenet.

Tilläggsinformation:

Generalsekreterare Vesa Valtonen, Säkerhetskommitténs sekretariat, 0295 140 700

vesa.valtonen@turvallisuuskomitea.fi

Specialforskare Pentti Olin, Säkerhetskommitténs sekretariat, 0295 140 704

pentti.olin@turvallisuuskomitea.fi

 

Länk till Säkerhetskommitténs ordlista