Utkast till Säkerhetsstrategi för samhället 2024 (YTS2024) på remiss

Utkastet till Säkerhetsstrategi för samhället 2024 (YTS2024) har sänts på remiss.

I säkerhetsstrategin för samhället beskrivs en verksamhetsmodell för den övergripande säkerheten, där samhällets vitala funktioner sköts i samarbete mellan myndigheterna, näringslivet, ordningarna och medborgarna.

Syftet med remissbehandlingen är att samla in så omfattande synpunkter som möjligt från aktörerna inom den övergripande säkerheten för att utveckla och färdigställa strategiutkastet.

Vi ber er lämna utlåtandena via Lausuntopalvelu.fi Utlåtande – Utlåtande.fi (lausuntopalvelu.fi) senast måndagen den 9 september 2024.

Avsikten är att säkerhetsstrategin för samhället ska godkännas som statsrådets principbeslut i slutet av 2024.