Pasi Kostamovaara, Rajavartiolaitoksen päällikkö

Pasi Kostamovaara

Övergripande säkerhet tillsammans #10: Gränssäkerheten under pandemin

Gränsbevakningsväsendet skapar säkerhet under alla förhållanden. Innehållet i denna vår långtida devis har konkretiserats på ett åter nytt sätt under coronapandemin. I mars förra året påbörjade vi inom ett par dygn en gränsoperation av aldrig tidigare skådade mått, då vi flyttade hundratals gränsbevakare från de yttre gränserna till övervakning av de inre. Sedan dess har Gränsbevakningsväsendet enligt statsrådets beslut begränsat gränstrafiken på de yttre och inre gränserna för att hindra spridningen av pandemin.

Den exceptionella situationen har så klart på inget sätt minskat vårt ansvar för våra andra säkerhetsuppgifter. Under hela pandemin har vi räddat människor till sjöss och avvärjt miljöskador. Även uppgifterna som berör nationellt försvar har tagits hand om. Vi har också uppfyllt våra internationella plikter genom att fullskaligt delta i Europas gräns- och sjösäkerhetsverk Frontex operationer, huvudsakligen på Medelhavet.

Coronapandemin har understrukit vikten av den finska modellen för övergripande säkerhet. Coronaviruset har hållits under kontroll genom brett samarbete mellan samhällets olika aktörer. I den finska görandets kultur flyttar sig coronatidens lärdomar snabbt till krisberedskapens utvecklingsarbete. Redan nu kan man säga att det samarbetsbaserade krisberedskapsarbetet verkligen behöver utvecklas. Då krisen brett berör flera förvaltningssektorer måste man särskilt kunna se till att koordineringen av krisledning är effektivt – både på central och lokal nivå, men också emellan dessa. Samarbetets smidighet är en kritisk framgångsfaktor, men inte ens det löser alla problem: man måste också se till att säkerhetsaktörernas grundberedskap och -funktionsförmåga hålls på en nivå som tillåter tillräckligt snabba och omfattande åtgärder för att hindra effekterna av hot.

Pasi Kostamovaara
Chef
Gränsbevaknignsväsendet

(Översättning till svenska: Säkerhetskommitténs sekretariat.)