Valokuva MMM:n kansliapäälliköstä Jaana Husu-Kalliosta.

Jaana Husu-Kallio

Övergripande säkerhet tillsammans #5: Matförsörjning och säsongsarbetskraft

Under coronaviruspandemin har matförsörjningens funktionerande inte varit en självklarhet. Varken i Finland eller någon annanstans i världen, men i Finland har livsmedelskedjan väl kunnat svara på coronatidens utmaningar. Vi har undvikit breda smittokedjor inom produktionen och vidare förädling av mat, och konsumenterna hittar fortfarande de matvaror de vill ha på butikshyllorna – eller i näthandeln, i alltmer ökande grad. Hamstring förekom just inte i Finland efter det allra första skedet av coronakrisen.

Den störningfria funktionen av näringslivskedjan i undantanstillstånd talar för sin del om finländarnas starka tillit till det finska samhället. Å andra sidan kan möjliga störningar i matförsörjningen snabbt erodera den här tilliten. Coronatiden har skapat utmaningar för jordbruksproduktionen, särskilt när det gäller tillgängligheten av säsongsarbetskraft. Fast även jordbruks- och trädgårdsindustrin är långt mekaniserade, klarar sig näringen inte utan människoarbete. Under växtperioden behöver vi cirka 16 000 säsongsarbetare och deras arbetsinsats, särskilt på den arbetskraftsbetonade trädgårdssektorn. Den här säsongsarbetskraftens antal motsvarar dock bara 15 % av jordbruks- och trädgårdsindustrins hela arbetskraft.

Efter att gränserna stängts förra våren var vi i en situation där till och med primärproduktionens funktionsförmåga stod på spel, då tillgången av arbetskraft från utanför landets gränser var hotad. Till slut tilläts dock inträdet av säsongsarbetare, och den här våren har redan varit administrativt sätt mycket lättare. Regeringen satte detta år ingen särskilt säsongsarbetskraftskvot.

Jordbruksföretagen vet så klart sitt arbetskraftsbehov bäst själv, och extra arbetare tas säkert inte till jordbruken. Denna vår har det till jordbruksföretagen skickats ännu strängare hälsosäkerhetsinstruktioner beredda av myndigheterna. Vi tror att dessa instruktioner för sin del kommer att hjälpa till att hålla coronaläget under kontroll. Det bästa vore, om det inte förekom ett enda coronavirusfall på jordbruken. Jag har hört att jordbruksföretagen tagit emot instruktionerna mycket väl och uppskattat deras klarhet. Nu vet alltså jordbruksföretagen vad de förebyggande åtgärderna är, men ur instruktionerna framgår också åtgärderna som behövs om coronamisstankar eller coronafall uppdagas.

Samarbetet med regionala hälsomyndigheter är väsentligt. Många av hygieninstruktionerna är sådana, att de naturligtvis också är nyttiga under andra än coronatider, precis som för var och en av oss medborgare. Det är fint att vårt lands smittosiffror under de senaste veckorna gått ner – rätt kraftigt, till och med – och vaccineringar ges i ökande takt även till yngre åldersgrupper. Inträdesbegränsningarna till landet fortsätter dock tillsvidare, särskilt rörande länder med höga förekomsttal. Till dessa hör bland annat Ukraina, varifrån dessa säsongsarbetare särskilt kommer till oss.

Jordbruksföretagens arbetskraftsbehov är garanterat för denna växtperiod, men specialåtgärderna kräver arbete och ger upphov till kostnader. Åtgärderna har varit, och är fortfarande, nödvändiga för att säkra allas vår hälsa. Med dessa åtgärder säkrar man också den inhemska matproduktionen då gårdsfolket själv och även annan arbetskraft hålls friska. Att se efter vår matsäkerhet är en central del av uppehållandet av vår försörjningsberedskap. Jag är mycket stolt över det arbete som de olika experterna inom vårt näringssystem gör varenda dag för alla oss finländares bästa. Vi kan vara mycket tacksamma att det här arbetet löpt bra även under dessa exceptionellt utmanande månader. Försörjningsberedskapsarbetet fortsätter, och utvecklas vidare med de senaste årets coronalärdomar i klart minne.

Jaana Husu-Kallio
Kanslichef
Jord- och skogsbruksministeriet