Valokuva: sisäministeriön kansliapäällikkö Kirsi Pimiä silmälaseissa ja mustassa paidassa.

Kirsi Pimiä

Övergripande säkerhet tillsammans #7: Inre säkerhet byggs tillsammans

Finland är det säkraste landet i världen och i internationell jämförelse är vårt inre säkerhetsläge utmärkt. Detta betyder dock inte att vi inte har flera utvecklingsområden eller att den nuvarande nivån kommer att hållas densamma utan åtgärder.

Världen förändras ständigt och säkerheten med den. De traditionella hoten kvarstår, men blir alltmer komplexa vilket koronapandemin har visat tydligt. Globala utvecklingsbanor och de nya hot som de medför utmanar myndigheternas verksamhet och beredskap.

Säkerhetssituationen är inte densamma för alla. Utslagning, socialt illamående och multiproblem utgör fortfarande de största hoten mot Finlands inre säkerhet.

Statsrådets redogörelse för den inre säkerheten, som publicerades i maj, utvärderar tillståndet den inre säkerhetens tillstånd och de förändringskrafter som påverkar den. Rapporten beskriver mål och åtgärder för att säkerställa att Finland skulle vara det säkraste landet i världen för alla människor och människogrupper nu och i framtiden.

Beslut som rör säkerheten måste vara långsiktiga och ta hänsyn till förändringar i samhället. Säkerhetsproblem och olika störningar förebyggs och löses bäst i brett samarbete med olika samhällsaktörer.

Effektiv, jämställd och realistisk verksamhet från säkerhetsmyndigheter säkerställer man att människor kan lita på samhällets hjälp, även då de allvarligaste hoten förverkligas. Att upprätthålla kvaliteten och effektiviteten hos de interna säkerhetstjänsterna kräver investeringar och effektivt, storskaligt samarbete. En stark säkerhetsupplevelse i vardagen bär också då kriser inträffar.

Det är viktigt att förstå helheten när man gör beslutar om den typ av säkerhet som Finland vill upprätthålla i framtiden. Ett säkert Finland skapas tillsammans.

Kirsi Pimiä
Kanslichef
Inrikesministeriet

(Översättning till svenska: Säkerhetskommitténs sekretariat.)