Photograph of the Security Committee's Secretary-General (2020-2023) Petri Toivonen wearing a dark suit and blue tie.

Gemensamt framåt, utvecklandes beredskapen

Ursprungligen publicerad 3.12.2020 i Försvarskursföreningens tidning Maanpuolustus (länk) med ingressen ”Säkerhetskommitténs blick är riktad mot framtiden”.


I Finland finns en stark tradition av beredskap, fungerande system och en vilja att försvara vårt land. Under coronakrisen har vår verksamhetsmodell och vilja varit på prov. Hittills har vi klarat oss väl – låt oss gemensamt se till att vi även i framtiden klarar av olika hot som riktas mot oss.

Säkerhetskommitténs uppgift är att samordna beredskapen i det finländska samhället. Coronan har visat att vårt system fungerar, men också lyft fram vissa faktum som kan göra vår kristålighet ännu bättre. Coronakrisen har utmanat det finska samhället på ett nytt sätt, men samtidigt finns de traditionella hoten kvar. I beredskap måste man följa med ”den större bilden” och förutse enskilda eller samtidiga hot från både när och fjärran.

En fungerande modell av övergripande säkerhet och därtill hörande beredskap är en del av Finlands försvars förebyggande tröskel. Försvarsförmågan utgör en central del av helheten, och stöder samtidigt säkerhetens andra delområden. Försvar behöver helhetslandsförvaret, och att passa in detta som en del av den övergripande säkerheten är ett villkor för den finska modellens framgång.

Edessä kaksi virka-aputehtävässä olevaa varusmiestä, joilla maastopukujen päällä on huomioliivit ja toisella kädessä pysäytyskyltti. Taustalla poliisin virka-autoja.

Myndighetssamarbete ligger i kärnan av tankesättet kring övergripande säkerhet. På våren 2020 fungerade hundratals beväringar i tjänstehjälpsuppgifter som stöd för polisen under stängningen av Nylands landskapsgränser.
Foto: Försvarsmakten

Utöver förutseende beredskap behövs också regelbunden träning tillsammans

Säkerhetskommittén och dess sekretariat följer aktivt med förändringar i verksamhetsomgivningen. Baserat på förvaltningssektorernas rapporter sammanställer vi årligen samhällets säkerhetsrapport, och genom denna framställs samhällets beredskapsläge även för den högsta statliga ledningen och riksdagens utskott. När det gäller beredskap och övningsverksamhet är samarbetet med statsrådets kansli i nyckelställning. Utvecklingen av vår övergripande säkerhet kommer även framledes att behandlas förutom i Säkerhetskommittén också på andra forum, såsom vid beredskapschefernas och beredskapssekreterarnas sammankomster. Dessa forum och Säkerhetskommitténs sekretariat fungerar också som beredskapens institutionella minne.

Inte ens med de bästa planerna eller hård övning kan man någonsin hindra överraskande störningssituationer från att uppstå. I en allvarlig störningssituation står vi i praktiken alltid åtminstone delvis inför något nytt. Ett villkor för framgång är den lägesmässiga flexibiliteten som den finländska modellen av övergripande säkerhet bygger på. Silotänk inom förvaltningssektorer är ett problem. Säkerhetskommittén fungerar som en förvaltningsövergripande samordnare och försöker hindra silotänk genom sin verksamhet. Vi är starkare då vi jobbar tillsammans!

Bildandet av en gemensam lägesbild och strategisk kommunikation i krisledningens kärna

Beredskap kan inte göras helt steg- och gränslöst. Vid sidan av principen av en behörig myndighet behöver vi också ett heltäckande och uppdaterat gemensamt lägesbildssystem som stöd för beslutsfattandet och verkställandet. Avsevärd utveckling har redan skett. På observationsbasis finns det ett särskilt behov av samordning i fogarna mellan förvaltningssektorer, vilka går att hitta under övningar och genom att jämföra verkställandeplaner. Ledningssystemet och -strukturen måste även i framtiden klara av att leda mångstörningssituationer.

I avvärjningen av hybridhot och olika sorters störningssituationer ligger medborgarnas tillit till myndigheterna i nyckelställning. Fungerande och klart kommunicerade myndighetsinstruktioner är ett bra sätt att uppehålla denna tillit. Medborgarnas tillit till myndigheterna är också central för uppehållandet av mental kristålighet. I den nuvarande omgivningen med sociala medier kräver det särskild noggrannhet och snabbhet av kommunikationen för att uppehålla tilliten. Även här har vi lyckats, som man kan se av de ca 2,3 miljoner nedladdningarna av Coronablinkern-appen.

Etualalla valkoinen rekka, jonka takaosa on peitetty suurella, halkaistun putken mallisella maastokuvioisella teltalla. Teltana takana on rakennus, kuvassa näkyy myös lipputankoja ja puita..
Myndigheternas förmåga för samverkan uppstår genom att öva tillsammans. Björneborgs brigads kompetenscentrum för skyddsverksamhet satte upp ett fältlaboratorium utanför Institutionen för hälsa och välfärd i september 2020. I övningen testades hur fältlaboratoriet kunde utnyttjas för covid-19-diagnostik för att stöda IHV. Samtidigt gav IHV expertstöd för att sätta igång testningen och analysen av resultaten.
Foto: Försvarsmakten / Daniel Averine

De fina planerna måste också sättas i praktik

Den rådande krisen har också påvisat betydelsen av försörjningsberedskapen och de lokala och regionala nivåerna för samhällets kristålighet. Att säkra logistikkedjorna och tillgången till kritiska material och att skapa inhemsk kapacitet för livsviktig produktion har stigit på mångas åtgärdslistor. I Säkerhetskommittén är förutom myndigheterna även näringslivet och föreningarna representerade. Samarbetet med dessa har visat sin nödvändighet och nytta också under pandemin. I framtiden är det viktigt att deras kunskap och kunnande utnyttjas på ännu bättre sätt till förmån för vår övergripande säkerhet.

I verkställandet av övergripande säkerhet spelar också försvarskurserna en viktig roll. ”Försvarsandan behövs fortfarande”, konstaterade president Niinistö i en presentation för Försvarskursföreningen i mitten av oktober. På betydelsen av försvarsandan och försvarskurserna tyder de Försvarskursföreningens märken som rätt ofta synts till på kavajslaget av coronakrisens nyckelpersoner. Utbildningen som byggs kring modellen av övergripande säkerhet vinner uppskattning från årtionde till årtionde.

I framtiden kommer den finska övergripande säkerhetens funktionalitet att utmanas av många aktörer, från teknologiska framsteg såsom 5G-nätverk och artificiell intelligens till sociala förändringar och problem på global nivå. Att utveckla vårt system är absolut nödvändigt för att vi även i framtiden ska behålla medborgarnas tillit, visa förebyggande förmåga och vara en önskad internationell samarbetspartner. Efter att jag denna höst tillträtt som Säkerhetskommitténs generalsekreterare har jag rest runt för att träffa den övergripande säkerhetens nyckelpersoner, allt från kanslichefer till myndigheter och representanter för föreningar och näringsliv. Enande för dem alla är viljan att tillsammans utveckla den finska övergripande säkerheten. På basis av detta är jag säker på att vi tack vare coronakrisens lärdomar är gemensamt ännu starkare än vad vi varit tidigare.

Petri Toivonen
Säkerhetskommitténs generalsekreterare

Översättning till svenska: Säkerhetskommitténs sekretariat.