Jukka Juusti

Övergripande säkerhet tillsammans #1: Ordförandes hälsning

Bästa åhörare!

Kriser brukar komma överraskande, och visa att antagandena kring beredskapen varit otillräckliga. Beredskapsarbete går ändå inte till spillo. Varje kris är samtidigt en möjligt att lära sig och utvecklas. Nästa gång – som garanterat kommer, men i en annan form – är vi bättre förberedda. När krisen träffar flera sektorer samtidigt är det svårt att finna en stadig grund. I framtiden kan vi stå inför flera samtidiga kriser, eller en så kallad mångstörningssituation.

Ofta erbjuds flexibilitet och snabb reaktionsförmåga som svar på detta hot. Dessa uppnår man dock inte utan god krisledning. Att utveckla krisledningsförmågan är till nytta i alla situationer. Krisorganisationen bör basera sig på normalomständigheternas strukturer och ledningsnivåerna bör vara tydliga. Den här gamla men goda principen gäller fortfarande.

Att lösa kriser är praktisk verksamhet. Som coronan har påvisat konkretiseras handlingarna på lokal- och regionalnivå – i sjukhus, räddningscentraler, företag, föreningar och i människors hem. Att leda detta kräver en bra lägesbild. Krisledningen måste passa ihop olika nivåer och funktioner, vilket är svårt. Det kräver planering, samordning, samverkan och övning, på olika nivåer och mellan olika aktörer. Alla dessa måste också göras internationellt, tillsammans med andra länder. Att känna samarbetsparterna framhävs, och detta är något som alla bör satsa tid på, inte bara den högsta ledningen.

Som ett färskt exempel på bilateralt beredskapssamarbete har vi Hanaholmen-initiativet som strävar till att utveckla civilkrisberedskapen Sverige och Finland emellan. I och med detta försöker man utvidga det exemplariska och allt djupare samarbete som görs på försvarssektorn till också andra delar av den övergripande säkerheten.

I Finland görs beredskap enligt principen av övergripande beredskap. Den övergripande beredskapen samordnas av den år 2013 grundade Säkerhetskommittén, som firar sin årsdag i dag. I rådanden undantagstillstånd vill jag, i stället för en traditionell årsfestmottagning, med denna hälsning inleda kampanjen ”Övergripande säkerhet tillsammans”. Kampanjen kommer under år 2021 att behandla Säkerhetskommitténs året tyngdpunkter, vilka är: krisledning, beredskap för mångstörningssituationer och internationellt samarbete.

Kampanjens namn förklarar sig själv – den övergripande säkerheten omfattar alla samhällets delområden och aktörer, och varje medborgare.

Välkommen med!