Valokuva: Ympäristöministeriön kansliapäällikkö (2020–2025) Juhani Damski pöydän ääressä.

Juhani Damski

Övergripande säkerhet tillsammans #11: Den nya klimatlagen

Finland har starkt förbundit sig på både nationell och internationell nivå till att förmildra och anpassa sig till klimatförändringen. Ett av de viktigaste löften som Finland har gett i detta avseende är att vara koldioxidneutralt år 2035. Finland har således också kraftigt kommunicerat detta mål internationellt. För att uppnå detta mål ändras nu den finska klimatlagen.

Syftet med reformen av klimatlagen är att stärka ramarna för klimatpolitiken och effektivisera planeringen av åtgärder samt att stärka möjligheterna till delaktighet och påverkan. Koldioxidneutralitetsmålet för 2035 läggs till lagen som ett nytt mål tillsammans med målen för minskning av sänkor samt målen för utsläppsminskning för 2030 och 2040. Det långsiktiga målet för utsläppsminskning för 2050 kommer också att uppdateras. Avsikten är att målen som införs i lagen skulle vara i linje med Parisavtalet och därmed motsvara Finlands rättvisa andel i att minska de globala klimatutsläppen.

Den nuvarande klimatlagen är endast bindande för statliga myndigheter. I detta fall skulle den allmänna skyldigheten att främja lagens mål utvidgas från statliga myndigheter till kommunala myndigheter. Främjningsskyldigheten skulle alltså gälla både kommuner och landskap. Många städer och kommuner, liksom landskap, har redan på eget initiativ utvecklat klimatstrategier eller vidtagit åtgärder för att mildra klimatförändringen och främja anpassning. Olika intressenter och medborgare har hörts i speciell utsträckning vid beredningen av klimatlagen. En av de viktigaste målgrupperna för höranden har varit ungdomar. Klimatåtgärdernas rättvishet har starkt kommit fram i debatten. I klimatlagen stärker vi tillgången till information samt deltagande. För att skydda samernas rättigheter har diskuterats Sametingets förslag för främjandet av samisk kultur och nedtecknandet i lag av det samiska klimatrådet.

Vårt mål är att klimatlagen ska träda i kraft nästa år. Vi ser ett starkt lyft för ekologisk hållbarhet, vid sidan av ekonomisk hållbarhet och social hållbarhet och även som en del av samhällets säkerhet. Vi har mycket information om detta och klimatlagen kommer att ge oss verktyg för hur vi kan göra vårt samhälle säkrare även i detta fall.

Juhani Damski
Kanslichef
Miljöministeriet

(Översättning till svenska: Säkerhetskommitténs sekretariat)