Valokuva: Pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka univormu päällään

Kimmo Kohvakka

Övergripande säkerhet tillsammans #18: Riskbedömning som underlag för beredskap

I enlighet med säkerhetsstrategin för samhället grundar sig beredskapen på riskbedömning. Olika beredskapsåtgärder, såsom beredskapsplaner och förhandsarrangemang, och deras aktualitet förutsätter regelbunden riskbedömning och uppdatering.

Därför är det nödvändigt att kontrollera att den nationella riskbedömningen är tidsenlig. Arbetet stöder den pågående uppdateringen av säkerhetsstrategin för samhället.

Räddningsväsendets verksamhetsmiljö kommer antagligen att förändras avsevärt under de närmaste åren. Olyckor eller störningar som beror på extrema väderfenomen och klimatförändringar eller på att befolkningen åldras orsakar larm och räddningsuppdrag inom räddningsverksamheten. Detta gäller också internationell verksamhet, såsom EU- och Natosamarbetet och det nordiska samarbetet.

Ett högteknologiskt samhälle är också mycket känsligt för störningar. De förändringar i arbetslivet som har att göra med digitaliseringen påverkar arbetets innehåll och medför helt nya uppgifter och krav på räddningsväsendets förmåga att förutse olyckor och att reagera och förbereda sig på dem.

Dessa iakttagelser ingår i statsrådets redogörelse för den inre säkerheten. Vid sidan av redogörelsen för den inre säkerheten bildar utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelsen och försvarsredogörelsen jämte beskrivningarna av verksamhetsmiljön en helhet.

Med tanke på räddningsväsendet och befolkningsskyddet lyfter i synnerhet försvarsredogörelsen fram sådana krav på utveckling av arrangemangen som ska beaktas. Försvarsredogörelsen stöder också slutsatserna i redogörelsen för den inre säkerheten.

När säkerhetsstrategin för samhället uppdateras, byggs de nationella strategiska målen för räddningsväsendet och befolkningsskyddet upp så att de motsvarar den förändrade omvärlden och hotbilderna.

Kimmo Kohvakka
Räddningsöverdirektör
Inrikesministeriet